Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rajonale

Albanian leaflet -final

AKTIVITETET •Takime rajonale mbi detyrimet e autoriteteve vendore: Pjesëmarrësit janë njohur me rolin e tyre për zbatimin e Konventës së Aarhusit, sipas kuadrit ligjor, miratuar nga Kuvendi gjatë vitit 2002.

Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg ...

Për bashkëpunim më efikas mes këshilltarëve, organeve rajonale dhe organizatave që kanë marrë pjesë në projekt, është nevojitur trajnimi plotësues i tyre.

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

Masa te tilla duhen nxitur dhe, ku është e mundur, duhen zbatuar nga organizmat dhe marrëveshjet nenrajonale e rajonale manexhuese të peshkimit në perputhje procedurat e pranuara prej tyre. 7.7.4 Shtetet dhe organizmat ose marreveshjet nenrajonale e rajonale manexhuese të peshkimit, ku është e ...

Shkp Fletpalosje jashte

Shërbimi Kombëtar i Punësimit Shërbime dhe kontakte Zyrat Vendore të Punësimit POGRADEC L. 2, Rr. RESHIT ÇOLLAKU PRANË PALLATIT TË KULTURËS Tel. 083222390 SARANDË L. 1, Rr. 1 MAJI Tel/Fax: 085222214 Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional Publik DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT ...

The
Chubby
lock
service
 for
 loosely-coupled ...

RaJonale • Course-grained locks - less load on lock server - less delay when lock server fails - should

Kosovo leaflet -final

QENDRA RAJONALE E MJEDISIT për Evropën Qendrore dhe Lindore Kosovo • Kosova Assistance in Implementing the Aarhus Convention Ndihmesënë implementimin e Konventës së Aarhusit

www.gjirokastra. org or contact the

Seminari i Qendrës Ndërkombëtarë të Mjedisit në Ohër Në ditët e para të nëntorit, Qendra Rajonale e Mjedisit në Shqipëri (REC, Albania) përzgjodhi GCDO-në të ishte pjesëmarrëse në një seminar në Ohër të Maqedonisë.

Rapid assessment of the Ecological Value of the Bojana-Buna ...

Landesmuseum Joanneum, Raubergasse 10, A-8010 Graz, Austria, e-mail: peter.sackl@stmk.gv.at 4 Agjensia Rajonale e Mjedisit Shkoder, Albania, email: dridhora@yahoo.com 5 Center for protection and research of birds, Trg Becir bega Osmanagica 16, CG-81000 Podgorica, Montenegro, e-mail: dasav@cg.yu 5 Cirkulane ...

CATALOGUE KATALOG

është e lidhur me hekurudhën rajonale. New Co IMK Pipes Factory L.L.C. also exercises supporting activities as follows: •Preparing and installing metallic constructions from steel pipes and other profiles (open and closed),

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT SH. A. - Pejë

Plani i biznesit për vitet 2011-2014 K.U.R "Hidrodrini" Sh. A. - Pejë - 1 - 1. HISTORIA E BIZNESIT Historiku i Kompanisë Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar në Tetor te vitit 2004 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Agjencisë Kosovare ...