Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rakmam

KUTSAL K¯TAPLAR

1 KUTSAL K¯TAPLAR Kutsal Kitap Ne Demektir ? Yüce Allah evreni ve ≥insanlar' yarat'p da ba˙'bo˙ b'rakmam'˙W'U¥. ¯lk insan ve ilk Peygamber Hz.

Spinal Anestezi Uygulanan Bir Olguda Antidepresan Kullan›m ...

halde b›rakmam›fl ve bir gün önce de alm›flt›. Midazolam 4 mg i.m. ile premedikasyondan 45 dk sonra ameliyat masas›na al›nan hastaya

untitled [www.ferroli.com.tr]

önsöz 3 Merhaba, Uzun ve zorlu bir y›l› geride b›rakmam›za say›l› günler kald›. Piyasadaki genel durgunluk, seçimler vs derken özellikle Ramazan bayram› sonras›nda hareketlenen bir pazarla karfl› karfl›ya kald›k.

merdiven sayÝ 4 /1

... bir tufl Hepimizin bir yerindeki flang›r flunguru Tak›r tukur tokuflturmufl Çünkü hepimiz -erbab› böyle diyor-Fark›na varsak da varmasak da Ya bir flang›rdan veya Bir flungurdan gelmekteymifliz Ve hepimiz uhdemizde kayg›lar Bar›nd›rmaktaym›fl›z gelecek için Nereye b›rakmam›z ...

GÜÇLÜ DEMOKRAS‹ GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM‹

... sonuçlar kadar süreçlerle de ilgili. Çünkü, geçer notu alabilmemiz için, toplumsal uzlaflma içinde siyasal istikrar›m›z› güçlendirerek, küresel ekonomik re-kabet gücümüzü art›rarak, sosyal dengesizlikleri giderecek ad›mlar› atmaya bafllaya-rak bu dönemi geride b›rakmam ...

Kız Çocuklarının Okullaşması için Yapabileceklerimiz Var!

Mustafa amca ve Esma teyze, çocuklar›n›n peflini hiç b›rakmam›fllar. "Bu kadar emek verip eli bofla ç›kanlar da var. Çocuklar›m›z bizim hep yüzümüzü güldürdü."

Ayet HADIS ISIGINDA 1

rakmam ş lang ı c ı yla birlikte Yüce yarat ı ş t ı r. Gerçek anlamda hilafeti temsil et-ı ve böylece yarat ı c ı insan ı l ı ş ıı rehbersiz n ı n gaye

ZA PAT! STA HAREKET! EZLN

Ya! anan 12 günlük çat! mann ardndan tüm dünyann dikkatlerini üzerine çeken EZLN hare-keti, ilerleyen süreçte her ne kadar silahlarn brakmam! olsa da, silahl eylem yapmamalar, deklarasyonlarnda sivil toplumu öne çkarmalar, tüm sömürülenleri ...

"550 milyar dolar borcu olan Türkiye'nin soka¤› ›s ...

Karfl›m›zda duran bu ac› gerçe¤e ra¤men ülke olarak yeteri kadar önlem almamam›z gelecek nesillere yüklü borçlar, tükenmifl kaynaklar, kirli bir hava ve çevre, küresel ›s›nmayla tahrip olmufl bir memleket b›rakmam›z anlam›na geliyor.

TEMELD‹N‹ B‹LG‹LER 2

Allah, insanlar› hiçbir zaman bafl›bofl b›rakmam›fl, onlara peygamberler arac›l›¤›yla do¤ru yolu göstermifltir. Hz. Muhammed(sav), vahiy zincirinin son halkas›d›r. ‹lahi vahiy onunla son bulmufltur.