Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ralamas

SERBEST BÖLGELERDE B‹R ‹LK

GEM‹ ‹NfiA // SHIPBUILDING A FIRST IN FREE ZONES SERBEST BÖLGELERDE B‹R ‹LK 2003 y›l›nda Türkiye, gemi inflas›nda dünya s›ralamas›nda 22. iken flu an geldi¤imiz s›ra 8.'lik.

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Yaşam Kalitesi: Bilişsel ...

Hasta grubunda yaflam kalitesi alt ölçek puanlar› ile biliflsel test (‹z Sürme Testi, ‹flitsel Üçlü Sessiz Harf S›ralamas› Testi ve Say› Dizi-si Testi) puanlar› aras›nda anlaml› korelasyon saptand›.

‹stanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli¤i

Dünyan›n en iyi 500 üniversitesi s›ralamas›na Türkiye'den giren ilk ve hâlen bu listede bulunan tek üniversite olan ‹Ü, ayn› zaman-da Asya Pasifik bölgesinin de en iyi 100 üniversitesi aras›nda yer al›yor.

Mandarin Yield Response to Partial Root Drying and ...

Verimler aras›ndaki farkl›l›k önemli olmasa da (P > 0.05), meyve verim s›ralamas›, TR>FULL>1PRD30>1PRD50, 2001 ve 2002 y›llar›ndaki 2 y›ll›k deneme süresince de¤iflmemifltir.

Prevalence of depression and its relationship with ...

... kayb*na ve ölüme neden olan etkenler aras*nda ikinci s*rada yer alaca**n* öng örmektedir.16 Ayr*ca 2020 y*l*nda depresyonun hastal*k yükü aç*s*ndan iskemik kalp hastal*k-lar*ndan sonra ikinci s*rada yer alaca**n* bildir-mektedir. 17 ABD'nde kad*nlarda hastal*k yükü nedenleri s*ralamas ...

Examining the Social Anxiety of Adolescents with Regards to ...

Sosyal kayg: bozuklu Hu ABD'de en yayg: ngörülen psikolojik rahats: zlar s: ralamas: nda%13 yayg: nl: koran: ile üçüncü olarak yer almaktad: r.

Correlation and Path Coefficient Analysis For Some Yield ...

Ayn› zamanda, verim komponentleri de tane verimi üzerinde pozitif do¤rudan etkiye sahip olmufllard›r Tane verimi üzerindeki do¤rudan etkinin büyüklü¤üne göre, verim komponentlerinin etki s›ralamas›, flu flekilde olmufltur; salk›mda fertil tane say›s› (0.297 ve 0.285 ...

TTüüüürrrrkkkkiiiiyyyyeeee ...

Almanya, FIFA s›ralamas›nda 6. basamakta yer al›yor. Tak›m›n bafl›nda, bir dönem Fenerbahçe ve Adanaspor’da da teknik direktörlük

Kad›nlar›n Do¤um fiekli Tercihlerini Etkileyen Faktörler

... acil sezaryen, ute-rin rüptür, erken do¤um eylemi, düflük do¤um a¤›rl›¤›, gebelik yafl›n›n küçük olmas› ve ikinci do¤umlardaki ölü do¤umlar sezaryen endikas-yonlar›n› olufltururken; annenin iste¤i üzerine gerçekleflen sezaryenler, sezaryen endikasyon-lar› s›ralamas ...

TÜRK*YE'DE KENTLER*NBÜYÜMES*VE ZIPH KANUNU

Di*er bir ifadeyle, kentlerin nüfuslar*n*n logaritmalar*ile nüfus büyüklüklerinin s*ralamas*n*ifade eden say*lar*nlogaritmalar*aras*nda negatif bir iliki oldu*unu belirtir.