Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rambasize

nino RambaSiZe CV

nino RambaSiZe _ CV . dabadebis TariRi _ 20. 08. 1955. dabadebis adgili _ q. Tbilisi . ojaxuri mdgomareoba _ Svili . telefoni _ 893 57 30 75 . el. fosta _ nino ...

orSabaTi, 13 ivnisi, 11 sT.

saero moRvawe. nikoloz javaxiSvili, dekanozi daviT RambaSiZe – sasuliero da qarTul-litvuri urTierTobis istorii 4. dan (XX saukunis pirveli ocwleuli).

muzeumis aRorZinebis sabWo uxmobs qtitor-SemwirvelT: gadavarCinoT ...

RambaSiZe saredaqcio kolegia: j. ajiaSvili d. baazovi g. baTiaSvili g. ben-oreni z. davaraSvili i. davidi z. kiknaZe e. mamisTvaliSvili T. mamisTvalovi-kezeraSvili

krebulSi qarTveluri memkvidreoba-V gamoqveynebuli statiebi

nino RambaSiZe ratom uwodeben aRmosavleT saqarTvelos mTaSi _ micvalebulis suls "suliwmidas" Nino Gambashidze _ Why departed soul in the East Georgia’s Highland is called

Gascorebuli A-5 Istoriis Krebuli #7

nino RambaSiZe .....200 vaxtang RambaSiZe — cxovreba da moRvaweoba

. #1 amowerilia 53 gorgaZe cira54 qarTveliSvil ბ ...

56 RambaSiZe lela 57 talaxaZe nina ბ ბ. . გაბაშვილის გაბაშვილის ქ ქ. #25 imyofeba sazRvargareT. #26 gardacvlilia

ras mogviTxroben ZvelaRmosavluri teqstebi Zveli aRmosavleTis Sesaxeb

sakiTxebiT dainteresebul mkiTxvelTa farTo wrisaTvis. redaqtori: eka Aavaliani recenzentebi: maia RambaSiZe nino samsonia ISBN 978-9941-0-0967-9

I dRe

2 megi qvaWreliSvili 1985 3 nino wulaia 1989 4 mariam RambaSiZe 1988 auditoria 101 02/02/2011 09:30 (portali) auditoria 101 02/02/2011 12:00 (portali)

1.06.2005 (IDCDP) aciisa da drenaJis momxmarebelTa organizaciebis ...

RambaSiZe 11 1/3-020 qobuleTi Camoyalibeba D-8 oCxamuris sadrenaJo sistema qobuleTi zeniTi, muxaestate, leRva, wyalroka, qobuleTi 266.7 100 MD-2, MD-3,

Tbilisis ##55

_ manana SilakaZe, nino RambaSiZe, giorgi gociriZe (saqarTvelo) qarTuli polifonia 21-e saukunis ing-lisur liturgiul musikaSi _ loren ni-noSvili (aSS)