Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ramdenic

evropuli sainovacio politika soflis meurneobis sferoSi oleg ...

... meurneobis winaSe mdgari mravalricxovani sakiTxis mogvarebas gulisxmobda 4 . axladmiRebuli qveynebi gansxvavdebodnen "Zveli" qveynebisgan: sursaTis fasebiT; produqciis xarisxiT; Sromis nayofierebiT; dasaqmebis doniTa da struqturiT (ramdenime axal qveyanaSi imdenive fermeri iyo, ramdenic ...

xelSekrulebis momwesrigebeli samarTali, rodesac mxareebs igi ...

... rogorc sabWoTa kavSiris, aseve ucxo qveynis samarTals. amrigad, sagareo ekonomikur saarbitraJo komisias saSualeba eZleoda, daemtkicebina, rom igi miukerZoebeli iyo sagareo savaWro garigebidan warmoSobili davebis gadawyvetisas da ucxo qveynis samarTals gamoyenebis zustad imdenive Sansi hqonda, ramdenic ...

Secvales TavianTi cxovreba ukeTesobisken, daiwyes zrunva ...

Tqven daubrundebiT Cveul cxovrebis ritms, rodesac depresia gava. gayaviT didi saqmeebi ramodenime mcire etapebad da gaakeTed imdeni ramdenic SegiZliaT. ar eCxuboT sakuTar Tavs Tu ver akeTebT mets. daiwyeT fizikuri varjiSi . ubralo varjiSi SesaZloa gaxdes mSven-ieri wamali depresiis winaaRmdeg. naxevari ...

f[fkb otkb^ 'dtkb ghj,

SeiZleba iTqvas, rom gasuli wlis kargi ambavi sul es aris, cudi ki ramdenic gnebavT. erT-erTi yvelaze sagangaSo tendencia, rac aSkarad gamoikveTa gasuli wlis ganmavlobaSi, es iyo kriminogenuli situaciis gamwvaveba da kriminaluri elementebis aqtiuri CarTva sazogadoebriv da politikur procesebSi. miuxedavad ...

mirkani igrika08

... UFBFYT SF>FBIDBKB bhfrkb afh]bfyb SFVFH [EYLF"T pehf, yb;fhf't YBYJ FYFYBFIDBKB 3 marts, dedis dRes gardaicvala deda-dedofali saocaria literaturuli personaJis filmis personaJad gadaqcevis procesi. literatu-ruli personaJi, Tu igi didi mwerlis kalmiT aris Seqmnili, imdeni saxiT SeiZleba arsebob-des, ramdenic ...

3 ISBN 978-9941-0-3086-4 Tamila CubiniZe maia inasariZe nino ...

... ukavSirdeba pirvels - igi imavdroulad urTierTobis saSualebaa (enis komunikaciuri funqcia). rogorc zemoT iTqva, yoveli ena samyaros Tavisebur xedvas gvTavazobs da sxvadasxvagvarad aSuqebs cnebebs. erTi da imave cnebis or sxvadasxva enaze Seswavla mis sxvadasxva kuTxiT ganxilvas gulisxmobs. `ramdenic ...

dawyebiTi klasebis maswavlebelTa sasertifikacio gamocda

nimuSebi profesiuli codna da meTodika maTematika (sagnobrivi codna) gaZvirebis Semdeg 24 rveuli imdenive Rirda, ramdenic 30 iseTive rveuli _ gaZvirebamde. ramdeni procentiT moimata rveulis fasma?

parmalati - saga `evropuli enronze"

yovelkvartaluri biuleteni #4/ivnisi-agvisto 2004/gv.14-16 kubaSi imdeni rZis fxvnili gayida, ramdenic am patara kunZulis yovel moqalaqeze dReSi 250 litri rZis damzadebas esaWiroeba. meore da, rogorc Cans, parmalatis realuri mdgomareobis gamoaSkaravebis mTavari mizezi gaxda 2003 wlis dekemberSi tanzisa ...

qarTuli ena da

... aso-bgerebad, ise sinTezi _ aso-bgerebisagan jer marcvlebis, Sem-deg sityvebis, bolos ki winadadebebis Sedgena da wakiTxva. cnobilia, rom qar-Tuli ena ZiriTadad fonetikuri dawerilobisaa. aq imdeni bgeraa, ramdenic asoa, TiToeul asos TiTo bgera Seesatyviseba: sityvaSi imdeni aso iwereba, ramdenic ...

adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis k o n v e ...

... mxareebis mier konvenciiTa da misi oqmebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis uzrunvel-sayofad arsdeba adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo, romelic amieridan moixsenieba rogorc `sasamarTlo~. is mudmivmoqmedi organoa. muxli 20 mosamarTleTa odenoba sasamarTlos SemadgenlobaSi imdeni mosamarTlea, ramdenic aris ...