Sputtr.com | Alternative Search Engine

Raportimit

sistemi elektronik i raportimit të mbikëqyrjes së ...

Nëntor 2009 AMF In - Reg 4 AQ Pse një sistem i ri i raportimit? krijimi i AMF-së fillimi i funksionimit ngritja e kapaciteteve institucionale strategjia, detajimi i objektivave dhe prioriteteve në fokus : Efektiviteti i mbikëqyrjes përmirësimi, plotësimi i legjislacionit; drejt ...

(Microsoft Word - 1. Ligji p\353r raportim financiar dhe ...

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Rregullorja nr. 2001/30, për themelimin e Bordit të Raportimit Financiar të Kosovës si dhe të Regjimit të Raportimit Financiar të organizatave afariste.

DRAFT . To interpret the Decision of the Ministry of Finance ...

Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar 1 . SNRF 1 - Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar 1: Adoptimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Herë të

U D H E Z I M - PER ZBATIMIN E BUXHETIT TE VITIT 2010

financim te huaj dhe raportimit faktik te tyre, te gjitha Njesite e Qeverisjes Qendrore qe kane financime te huaja detajojnë, se bashku me investimet e brendshme ne projekte edhe ato te

Auditori i brendshëm shtetëror

Faqe 7 nga 16 b) Agjencia e Mirëmbajtjes së Rrugëve 1 Pasqyra e rrjedhave të parasë së gatshme për vitin që mbaron më 31 dhjetor 2009 €000 €000 Rrjedhat e parasë së gatshme nga aktivitetet operative Tepricat (shihni punimin 1) 450 3 Rregullimi për: Zhvlerësimin (150 - 100) 50 1 ...

TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS - PËR GJYQTARË E ...

1 PROGRAMI I FORMIMIT VAZHDUES TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS 2009-2012 PËR GJYQTARË E PROKURORË Për informacione të mëtejshme të interesuarit, mund të telefonojnë në numrat e poshtëshënuar, të kontaktojnë në adresën e postës elektronike ose të ...

Strategjia Sektoriale e Financave

Politikat kryesore do te jene: Pregatitja dhe zbatimi i Standarteve te Kontabilitetit dhe Formateve te Raportimit per ekzekutimin e buxhetit , per t'u perdorur nga strukturat e Thesarit dhe njesite shpenzuese; Pershpejtimi i punes per adoptimin formal te formatit GFSM 2001 per kontabilitetin , perfshire ...

ROSC Turkey - Accounting and Auditing

Standardet e Auditimit të hartuara dhe të vëna në praktikë V. Këndvështrim mbi Cilësinë e Raportimit Financiar VI. Rekomandime në lidhje me Politikat Përmbledhje Gjatë periudhës së kalimit në ekonominë e tregut, Shqipëria, në mënyrë të suksesshme arriti të vërë në zbatim një ...

Përmbledhje termash të standardeve ndërkombëtare të ...

Direct method of reporting cash flows from operating activities Metoda direkte e raportimit të rrjedhës së parasë së gatshme prej aktiviteteve afariste A method which discloses major classes of gross cash receipts and gross cash payments.

(Microsoft Word - Tiran\353 m\353 14.docx)

programi pËr dy provimet e para tË aftËsisË profesionale pËr kandidatËt qe aplikojjnË pËr marrjen e titullit (microsoft word - tiran\353 m\353 14.docx)