Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rasadnici

S P I S A K MALIH USEVA I ZASADA ZA REGISTRACIJU PESTICIDA

RASADNICI ŠUMSKOG I HORTIKULTURNOG BILjA 1) Štetočine: Eulachnus spp., Cinara spp., Adelges spp., Pineus spp., Coleophora laricella, Melolontha spp., Amohimalon spp., Agriotes lineatus, Rhyacionia buoliana, Neodiprion sertifer, Steneotarsonemus laticeps, Polyphagotarsonemus latus, Bryobia spp ...

ZAKON O ŠUMAMA

Šumom se ne smatraju sastojine šumskog drveća i bunja koje su izrasle na poljoprivrednom zemljištu procesom sukcesije ako su mlađe od 20 godina i ako njihove krošnje ne pokrivaju barem 50% zemljišta, groblja pokrivena drvećem, rasadnici šumskog drveća izvan šuma, izolovane grupe šumskog ...

ПРЕДЛОГ

Mere i postupci za zaštitu zdravlja bilja iz člana 2. tačka 7) ovog zakona jesu: 1) stalni nadzor nad biljem, koji obuhvata gajene kulture (polja, zasadi, planta e, rasadnici, matični zasadi, staklenici, mre anici, laboratorije i sl.), spontanu floru, kao i bilje i biljne proizvode u skladištima ...

LIST DIREKCIJE [UMA REPUBLIKE CRNE GORE Broj 4 • april 2005 ...

Tako|e pod {umom se podrazumeva-ju i {umski putevi, se~ine, protivpo`arne pruge, kao i {umski rasadnici koji ~ine sastavni deo {ume; nacio-nalni parkovi, prirodni rezervati i ostale za{ti}ene zone (npr. one koje imaju poseban nau~ni, istorijski ili kulturni zna~aj); kao i bilo kakvi zasadi i planta`e ...

Tehnički priručnik za Lexan višeslojne ploče

Tipične primene su: • Zastakljivanje krovova i prozora industrijskih građevina • Komercijalni rasadnici i staklenici • Staklene verande, krovovi bazena, zimski vrtovi, nadstrešnice • Krovovi potrošačkih centara i benzinskih stanica • Zastakljenja i natkrivanja železničkih i autobusnih ...

Prof. dr Jasmina Stankovi * * etkovi *

«Procjena tr išne vrijednosti opreme i materijala na gradilištu «Rasadnici», Podgorica, 2006. god. 19. »Rukovodjenje organizacionim jedinicama u dr avnoj upravi«, seminar realizovan u organizaciji Uprave za kadrove za organe dr avne uprave, uz finansijsku podršku OEBS-a, 3. novembar 2006. god.

FAMILIJA ZANIMANJE PREDMET MODUL REDNI BROJ

... prikupljanjem podataka sa interneta o značaju i efektima genetičkog in enjerstva, - pripremiti zadatke i ispitati mogućnost primjene genetičkog in enjerstva u biotehnološkim procesima, grupni rad. INTEGRACIJA Dendrologija sa fitocenologijom, IV-27-ST-04-01, IV-27-ST-04-02 Sjemenarstvo i rasadnici ...

Generalne informacije

Opremljeni rasadnici – Poboljšana postojeća struktura rasadnika Budim Potok u Kladnju te Zmajevac Šekovići koji su u državnoj svojini a u cilju obezbjeđenja sadnica

PRVI DEO - Prečišćeni tekst

Drvoredi, šumski rasadnici i parkovi u naseljenim mestima, kao i grupe šumskog drveća koje čine celinu na površini do pet ari, ne smatraju se šumama u smislu ovog zakona.

SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

(4) Šumom se ne smatraju groblja pokrivena drvećem, rasadnici šumskog drveća izvan šuma, izolovane grupe šumskog drveća na površini do 1000 m 2 kao i šumsko drveće i grmlje u urbanim parkovima i drugim naseljenim područjima.