Sputtr.com | Alternative Search Engine

Raskid

Artroskopski nalaz ramenog zgloba nakon iščašenja

To se naročito odnosi na raskid prednje donje čašične usne (74 prema 138, tj 46,84% prema 87,34%) i oštećenje hrskavice glave nadlakatne kosti (Hill-Sachsova lezija), gde je odnos 49 (31,00%) preoperativno, a 126 (79,75%) posle artroskopske dijagnostike 14, 15.

OTKAZ UGOVORA O RADU, ZAŠTITA POSLODAVACA I RADNIKA U OVIM ...

OTKAZ UGOVORA O RADU, ZAŠTITA POSLODAVACA I RADNIKA U OVIM SLU * AJEVIMA UVOD Sadašnja faza radnog zakonodavstva u Republici Srpskoj zapo*eta je 2000-te godine, kada je donešen Zakon o radu («Slu beni glasnik Republike Srpske» broj:38/00).

Version 2.1 (a)/September 21, 2007 Verzija 2.1 (a)/21 ...

Naknada za raskid: Strana koja raskida Ee obra<unati iznos ("Naknada za raskid") koji Ee biti isplaEen u skladu sa § 10.3 (Raskid zbog Bitnog razloga) i § 10.4 (Automatski raskid) tako što Ee izra<unati zbir (bez obzira da li je pozitivan ili negativan) svih Iznosa saldiranja po svim Pojedina<nim ...

ZAKON

(5) Ako izrekne raskid ugovora, sud će na zahtev druge strane obavezati stranu koja ga je zahtevala da naknadi drugoj strani pravičan deo štete koju trpi zbog toga.

U V O D

1 ZBIRKA OBRAZACA PO ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE CRNE GORE («Sl. list RCG» br. 22/2004) Štampanje ove publikacije pomogla je Evropska Unija/Evropska agencija za rekonstrukciju u okviru projekta »Podrška Centru za obuku sudija«

O PRIVATIZACIJI

ZAKON O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003 i 45/2005) I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i načela privatizacije Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog, odnosno dr avnog kapitala (u daljem tekstu: privatizacija).

PRIMER SPORAZUMNOG PRESTANKA

_____naziv i sedište poslodavca) _____ (broj) _____ (datum) Na osnovu člana 177. stav 1. i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005), Poslodavac _____ i zaposleni ...

KNJIGA STANDARDNIH OBRAZACA I UGOVORA

Raskid bez odredenog razloga. Narucitelj mo e raskinuti ovaj Podugovor ili bilo koji njegov dio bez odredenog razloga. U obavijesti o takvom raskidu Narucitelj ce navesti da je raskid bez odredenog razloga, do koje mjere se ukida ovavljanje poslova predvideno Podugovorom, te datum stupanja raskida na ...

Na osnovu člana 28.. Zakona o deviznom poslovanju (»Sl ...

... zatim način i rokove dostavljanja izveštaja o prometu i stanju na nerezidentnom računu, način obračuna i plaćanja kamate i valutu u kojoj se plaćaju glavnica i kamata, obavezu nerezidenta da obavesti Banku o statusnim i drugim promenama uslove za raskid ugovora, kao i druga medjusobna prava i ...

JBrezanski-Zakon o zakupu i prodaji-2004-12mj

Raskid Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora, kao nain prestanka zakupa, Zakon o zakupu poslovnog prostora izriito je predvieno u odredbama l. 8., l.