Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rasteve

Shqyrtimi i Rasteve të Pronësisë mbi Pronën e Paluajtshme ...

3 PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE Ky raport vlerëson mënyrën në të cilën sistemi gjyqësor në Kosovë trajton kontestet e të drejtave pronësore - posaçërisht kontestet mbi pronësinë mbi pronat e paluajtshme. 1 Korniza normative që mbulon të drejtat ndaj pronës së paluajtshme është e ...

Raporti i rasteve të korrupsionit - Qendra për Avokim dhe ...

Qytetarët avokimi Ndryshimet Raporti i rasteve të korrupsionit Qendra për Avokim dhe Këshilla Ligjore 2 PersoNeli: Ismet KRYEZIU - drejtor ekzekutiv

DHUNA KUNDËR FËMIJËVE NË SHQIPËRI

Thuhet se në të shumtën e rasteve këto janë vajza dhe kanë detyrën t'i raportojnë mësuesit/es listën e shkelësve. Pastaj mësuesi/ja del në rolin e personit ndëshkues.

Analiza ligjore e rasteve të trafikimit me njerëz në ...

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë DEPARTAMENTI PËR TË DREJTAT E NJERIUT, DECENTRALIZIM DHE KOMUNITETE Seksioni për monitorim të sistemit ligjor Analiza ligjore e rasteve të trafikimit me njerëz në Kosovë Tetor 2007

RAPORT PËR PUNËN E PROKURORIVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Sanksionet e propozuara penale për kryesit e mitur të veprave penale nga ana e prokurorëve :  Ndaj 40 personave ose 3,5% të rasteve janë dërguar në kompetencë ,  Ndaj 204 personave ose 17,9% të rasteve janë hedh kallëzimet penale,  Ndaj 68 personave ose 6,0% të rasteve është ...

INDIKATORËT E PËRHAPJES SË KORRUPSIONIT NË SISTEMIN E ...

Ndarja e rasteve mes gjyqtarëve dhe menaxhimi lëndëve Elementet që do të ndikonin në efikasitetin dhe llogaridhënien e gjyqësorit janë edhe ekzistimi i një sistemi të paanshëm dhe transparent gjatë ndarjes së rasteve mes gjyqt arëve dhe menaxhimit elektronik të rasteve.

RAPORT ZBATIMI I LIGJIT "PËR MASA NDAJ DHUNËS NË ...

1 RAPORT ZBATIMI I LIGJIT "PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE" ( Ligj nr.9669, datë 18.12.2006 ) Monitorimi i vendimeve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për lëshimin e Urdhrave të Mbrojtjes/Urdhrave të Menjëhershëm të Mbrojtjes dhe rasteve të viktimave të ...

ZBATIMI I LIGJIT "PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET ...

1 RAPORT ZBATIMI I LIGJIT "PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE" (LIGJ NR. 9669, Datë 18.12.2006) Monitorimi i vendimeve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për lëshimin e Urdhrave të Mbrojtjes/Urdhrave të Menjëhershëm të Mbrojtjes dhe rasteve të viktimave të ...

BULETINI EPIDEMIOLOGJIK MBI QARKULLIMIN E GRIPIT TE RI ...

2 o Deri ne daten 10 Nentor 2009, jane marre 1037 mostra nga Tirana dhe rrethet. Numri me i madh i mostrave eshte marre ne grupmoshen 25 - 44 vjeç ku dhe vihet re dhe numri me i madh i rasteve te konfirmuara. o Numri i pergjithshem i rasteve te konfirmuara me virusin A (H1N1) deri ne daten 10 ...

In framework of the project: "Making it Real: Implementing ...

... III.*Ndërtimi*i*sistemit*ndërsektorial*të*referimit* * të*rasteve*të*dhunës*në*familje,*në*nivel*lokal*.....*fq. IV.*Përgatitja*e*sistemit*të*mbledhjes*së*të*dhënave* * bazuar*në*menaxhimin*e*rasteve*të*dhunës*në familje,*në*nivel*lokal ...