Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rastvara

II RASTVORI

Supstanca koja se raspore*uje naziva se rastvorena supstanca (rastvorak ili disperzna faza) , a supstanca u kojoj se ona raspore*uje naziva se rastvara * ili disperzno sredstvo.

Rastvori i osobine rastvora

Jonska jedinjenja *e se rastvarati spontano u vodi jer je voda polarna i nastale jon-dipol interakcije mogu da kompenzuju energiju koja se troši na kidanje jonske veze U nepolarnim organskim rastvara*ima (koji nemaju ili imaju mali dipol) jonska jedinjenja se ne*e spontano rastvarati jer su jon-dipol ...

Kinetics and mechanism of the oxidation of methionine by ...

u sme{i i na|eno je da su specifi~ne rastvara~ – rastvara~ – rastvorak interakcije dominantne (81 %). Predlo`en je model solvatacije i odgovaraju}i mehanizam re

ENIH SPOJEVA LEGURE AlMg4,5Mn POROSITY OF WELD ED JOINTS OF ...

nik i kiseonik, pri čemu se vodonik rastvara u čitavoj zapre-mini rastopljenog metala kupatila. Sa hlađenjem metala smanjuje se rastvorljivost vodonika.

Broj i datum rešenja o promet Proizvo đ ač

RATORIES prašak i rastvara č za rastvor za injekciju/infuziju; 500 i.j./5 ml; liobo čica sa rastvara čem u bo č. ici, 1x5 ml : SZ od 20.08.2008 . 2626/2008/12 prašak i rastvara

HIJHKL MNOK PNLQRK

... A. Belgija 2,752.00 30 J07BC20 Twinrix Paediatric suspenzija za inj.; 360 El.j./0.5ml + 10mcg/0.5ml; napunjen inj.špric, 1x0.5ml GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Belgija 1,931.50 31 01 1 vakcina protiv tuberkuloze (atenuirani bacili M.bovis, soj BCG) 32 J07AN01 BCG vakcina liofilizovana prašak i rastvara$ za ...

RASTVORI - RASTVORI Rastvori - u vodi,

ČČnosti i nosti i ČČvrste supstancevrste supstance (po polarnosti) sli(po polarnosti) sli ČČno se u slino se u sli ČČnom rastvara nom rastvara

Katalog proizvoda

Elastomerni hidroizolacioni premaz bez rastvara ča Elastomerna te čna membrana visoke elasti čnosti i izdržljivosti. Koristi se kao kontinualni hidroizolacioni sloj ispod plo čica u sanitarnim prostorijama (kupatila, toaleti itd).

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

... 6455/2010/12 6456/2010/12 173/2011/12 6635/2010/12 6636/2010/12 55/2011/12 6392/2010/12 od od od od od od od od od od 04.01.2011 04.01.2011 04.01.2011 11.11.2010 11.11.2010 13.01.2011 25.11.2010 25.11.2010 04.01.2011 08.11.2010 SZ SZ SZ R R R R R BR BR pra{ak i rastvara~ za rastvor za injekciju; 250i.j./2.5ml; liobo~ica sa rastvara ...

RASTVORI - OSOBINE PRAVIH RASTVORA ELEKTROLITA KOLOIDI

•Moţe se izraţiti na razliĉite naĉine: •ĉvrste i teĉne supstance: broj grama rastvorka koji se rastvara u 100 g rastvaraĉa na datoj temperaturi dajući zasićen rastvor