Sputtr.com | Alternative Search Engine

Razvijenim

Gated SPECT perfuzijska scintigrafija miokarda

Zbog svega prethodno spomenutog, metoda GSPECT se u razvijenim zemljama svijeta danas puno viπe koristi nego kod nas. Usporedbe radi u Singapuru, ...

Peptička ulkusna bolest Peptic Ulcer Disease

Uz to, poboljšanje higijen-skih uvjeta i standarda življenja u razvijenim zemljama dovelo je do značajnog pada učestalosti infekcije H. pylori među djecom, ...

Epidemiologija kardiovaskularnih bolesti u Primorsko ...

Problem je još izra eniji u slabo i sred-nje razvijenim zemljama. Naime prema podacima SZO čak 82 % svih smrti od kardiovaskularnih bole-sti pogađa stanovništvo ti h zemalja, ...

Ispitivanje kvaliteta ivota bolesnika sa multiplom sklerozom

U razvijenim zemljama sveta ovo oboljenje rangi-rano je među tri najčešća uzroka teške onesposobljenosti u kategoriji mlađih odraslih osoba, pre svega, ...

Opatijska kardiovaskularna rehabilitacija i suvremena ...

Navedeno istiËe Ëinjenicu kako su u razvijenim druπtvima gotovo iscrpljeni uËinici farmakolo ...

IgM serOkOnVerzIja na CaMpylObaCter jejUnI U prVe DVe

Ipak, ukoliko je poznato da se u razvijenim zemljama u kojima postoji obaveza ispitivanja namirnica na Campylobacter spp. ova bakterija smatra jednim od najčešćih uzročnika trovanja hranom (1) , onda i ne iznenadjuje visok ...

Prognostički parametri u FIGO stadijumu I karcinoma ...

U razvijenim zemljama karcinom endometriju-ma je najčešća maligna neoplazma genitalnog sistema ena. Pribli no 3/4 karcinoma endometrijuma su karcinomi en-dometrioidnog tipa.

Rad za TIO 2010

... nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi jeste da se učenici upoznaju sa tehničko-tehnološkim razvijenim okru enjem, ...

UVOD INTRODUCTION

Zbog očuvane prirode i okoliša, Hrvatska je u prednosti pred drugim razvijenim zemljama te može proizvoditi ra-znovrsnu hranu visoke kvalitete sigurnu za zdravlje potro ...

INFEKCIJA EPSTEIN-BARR VIRUSOM U POPULACIJI NOVOG SADA THE ...

U zemljama u razvoju primoinfekcija se javlja u detinjstvu, a u razvijenim zemljama je odlo ena u period adolescencije. Savremena metoda za brzu, ...