Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rbimit

POLITIKAT PER ULJEN E

Anetar ne K ë ë shillin Administrativ shillin Administrativ te te Sh Sh ë ë rbimit Social Shtet rbimit Social Shtet ë ë ror ror - perfaqesue nga OJF perfaqesue nga OJF - te qe ofrojne sherbim per femijet te qe ofrojne sherbim per femijet 5.Specialiste per femijet ne Sherbimin Sociale Shtete

SERVICE LICENCE LICENCË SHËRBIMI USLUZNA DOZVOLA ...

rbimit nga Ofruesit e Shërbimeve për Ujë dhe Ujëra të Zeza dhe Furnizuesit e Ujit me Shumicë në Kosovë të nxjerrë ng a Rregullatori më 26 janar 2005 (në tekstin e mëtejmë