Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rdorimi

E KOSOVES/ REPUBLIKA

Neni 5 P€rdorimi i shpenzimeve t€ reprezentacionit Te gjitha shpenzimet e reprezentacionit duhet td arsyetohen me fatura p€rkatdse' n€ plesen e pasme te faturdi t€ n€nshkruhen nga shpenzuesi i autorizuar sipas kdtij Udh€zimi dhe t€ ceket q€llimi i shpenzimit' Neni 6 shpenzimet e reprezentacionit p€r ...

Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta Urbane Ekonomia e Shkallës ...

rdorimi dhedhe riciklimiriciklimi Norma e gjenerimit të mbetjeve urbane për banor Përbërja merceologjike e mbetjeveRegjistri i mbetjeve dhe monitorimi Norma e gjenerimit të mbetjeve urbane për banor

Komunitetet në Kosovë Uputstvo za profesionalce koji rade ...

i) P (rdorimi i gjuh (ve zyrtare Gjuh (t zyrtare duhet t ( përdoren n ( m (nyr ( t ( barabart ( n ( procedurat gjyqësore. 64 Autoritetet a p (rfshira (gjykatat, organet e