Sputtr.com | Alternative Search Engine

Reaksioneve

LIBRI I PLANPROGRAMEVE STOM

ndikimi i përqëndrimit në shpejtësinë e reaksioneve kimike. Rendi i reaksionit. Ndikimi i temperaturës dhe katalizarorëve në shpejtësinë e reaksioneve kimike.

PROGRAM ORIENTUES PËR PËRGATITJEN E PROVIMIT KOMBËTAR TË ...

Kapitulli: Kinetika kimike (Kimi - 4) Temat: Shpejtësia e reaksioneve; "Teoria e goditjeve" dhe faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e reaksionit; Përqendrimet dhe ekuacioni kinetik I reaksionit; Klasifikimi kinetik i reaksioneve kimike; Ushtrime: Rendi, molekulariteti I reaksionit. É Fusha : ...

KIMIA

139 KIMIA 2 orë në javë, 74 orë në vit HYRJE Lënda Kimia 8, paraqet vazhdimësi të lëndës së kimisë të filluar në klasën e 7-të. Në klasën e 8 do të zhvillohen përmbajtjet programore: njehsimet kimike - stekiometria, shpejtësia e reaksioneve kimike, ele-mentet kimike (metalet ...

PLLAANNII MMËËSSIIMMOORR CCIIKKLLII II PPAARRËË II ...

Stekiometria e reaksioneve kimike; numrat e oksidimit, barazimi i reaksioneve Red-Ox. Termokimia. Llogaritjet në ekuilibrat homogjene dhe heterogjene.

Programi kimise 12

LINJA : Kimi organike Përshkrimi i linjës: Në këtë linjë nxënësit do të fitojnë njohuri, aftësi dhe qëndrime në lidhje me: grupet funksionore dhe klasifikimin e reaksioneve organike ( kuptimi grup funksionor dhe klasat e përbërjeve organike, reaksionet e zëvendësimit, adicionit, ...

Kimia

246 o Faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e reaksioneve kimike o Kataliza dhe katalizatorët Të kuptojnë ndikimin e përqendrimit dhe të temperaturës në shpejtësinë e reaksioneve kimike Të analizojnë teorinë e ndeshjeve dhe energjinë e aktivizimit Të kuptojnë reaksionet katalitike dhe veprimin e ...

PLLAANNII MMËËSSIIMMOORR CCIIKKLLII II PPAARRËË II ...

Stekiometria e reaksioneve kimike; numrat e oksidimit, barazimi i reaksioneve Red-Ox. Termokimia. Llogaritjet në ekuilibrat homogjene dhe heterogjene.

Gjimnazi ”Gjon Buzuku”në Prizren Drejtimi - Shkencat e ...

Zjarri fillon me djegien e një lënde me furnizim të mjaftueshëm të oksigjenit ose me një mjet tjetër oksidues me mjaft nxehtësi dhe është mbështetës i reaksioneve zingjirore.

Dr. sc. Ahmet Shala

IQ100 mund të shfrytëzojmë për caktim të reaksioneve dhe llogaritje e vizatim të diagrameve statike (forcave aksiale, forcave transversale dhe momentit në përkulje) të trupave - sistemit të trupave që shtrihen në rrafsh.

MODEL PLANI MËSIMOR - KIMIA 10

Pajisje dhe substanca të përshkruara në detyrën eksperimentale Programi në këtë kre synon në: a) dallimin e reaksioneve të prapësueshme nga ato të paprapësueshme b) përcaktimin e veçorive të sistemeve homogjene dhe heterogjene c) interpretimin e ligjit të ekuilibrit kimik d) shpjegimin e parimit Lë Shatëlje e ...