Sputtr.com | Alternative Search Engine

Realizaciis

marketingis biznes-procesebis

2 uak 681.3.06 gadmocemulia produqciis sawarmoo firmis marketinguli procesebis imitaciuri modelirebisa da analizis Teoriuli safuZvlebi da maTi realizaciis instrumentuli saSualebani. ganxilulia marketingis funqciebi warmoebaSi. am sferoSi kompiuteruli teqnikisa da axali informaciuli teqnologiebis ...

organizaciul sistemebSi informaciuli resursebis marTva

UML/PN instrumentuli saSualebis birTvi organizaciuli marTvis avtomatizebuli sistemebis daproeqtebisa da realizaciis dros gansakuTrebul mniSvnelobas iZens dinamikuri procesebis modelirebisa da analizis grafo-50 analizuri sistemebisa da instrumentebis gamoyeneba. am mxriv mniSvnelovania samuSao procesebisa ...

konkurenciis ekonomikuri politika dasakanonmdeblo praqtika ...

naSromSi gaanalizebulia konkurenciis ekonomikuri politikis Teoriis, konkurenciuli urTierTobebis ganviTarebisa da antimonopoliuri (sakonkurencio) kanonmdeblobis warmoqmnis etapebi, misi praqtikuli realizaciis problemebi saqarTveloSi.

reproduqciuli janmrTelobisa da reproduqciuli uflebebis ...

... uflebebi maSin, rodesac individs an wyvils ar Seswevs gamravlebis unari bunebrivi gziT, anu isini moklebulni arian reproduqciis unars? uflebis arseboba yovelTvis unda gulisxmobdes am uflebis realizaciis saSualebasac, winaaRmdeg SemTxvevaSi ufleba fiqciaa. vin uzrunvelyofs individs am uflebis realizaciis ...

g a n C i n e b a saqarTvelos saxeliT

palata aseve iziarebs pirveli instanciis sasamarTlos mosazrebas, rom saaRsrulebo warmoebis ganxorcielebisas yadaRadadebuli nivTis realizaciis prioriteti eniWeba im aRmasrulebels, romelmac yvelaze adre daaregistrira yadaRa sajaro reestSi. aq igulisxmeba mxolod saaRsrulebo warmoebis dros dadebuli yadaRa da ...

gaerosSezRuduliSesaZleblo bis mqonepirTauflebebiskonvenciis ...

TemSi cxovrebis uflebis realizaciis mimarTuleibiT praqtikis gansaviTareblad au cilebelia saerTaSoriso eqspertizis da gamocdilebis gaziareba. saWiroa sazogadoebrivi azris kvleva fsiqikuri darRvevebis safuZvelze SezRuduli Sesa Zleblobis mqone pirebis TemSi cxovrebasTan dakavSirebiT da kvlevis Sedegebze ...

saaqcio sazogadoeba `Tbilisis #4 puris qarxana~

5 sakiTxi I. sawarmos saqmianoba 1. sawarmos saqmianobis ZiriTadi arsis aRwera. saaqcio sazogadoeba `Tbilisis #4 puris qarxana~ (SemdgomSi sawarmo) Camoyalibda, rogorc saaqcio sazogadoeba 1996 wlis 23 ivliss. sawarmos ZiriTad saqmianobas warmoadgens purfunTuSeulis cxoba misi Semdgomi realizaciis mizniT ...

D:\shenaxuli\soflis meurneobis

... ofiTi Sedegebi, pirutyvis jiSobrivi gauareseba - daknineba berwianobis da unayofobis zrda, jiSis stan-dartebTan SedarebiT namatis miRebis 1.5-2jer, xolo merZeuli da mexorculi produqtiulobis maCveneblebis aranakleb 2-3 jer Semcireba, saerTo jamSi ki produ-qciis warmoeba-damzadebis da realizaciis saerTo ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

III TavSi sainformacio sagazeTo statiebi ganxilulia pragmatuli analizis WrilSi, kerZod, gansazRvrulia mikropragmatikis Semdegi as-peqtebis _ sametyvelo aqtebis Teoriis, droul-sivrcobriv mimarTebaTa Taviseburebebis da deiqsisis realizaciis funqcia sainformacio saga-zeTo statiebSi. daskvnaSi Sejamebulia ...

aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWos

... erTdrouli), romelTa miznobrivi privatizaciis bazaze mizanSewonilia, sasoflo-sameurneo produqciis Sesyidvis, sarealizaciod momzadebis (daxarisxeba, Senaxva, sarealizacio taris uzrunlyofa), sasoflo-sameurneo produqciis samrewvelo gadamuSavebis konkurentunariani sasaqonlo produqciis warmoebisa da realizaciis ...