Sputtr.com | Alternative Search Engine

Realizojn

Komentet e KEK-ut në draft Licencën për Furnizim/ Tregti ...

... baza tre mujore apo më shpesh (mjafton që informata të përfshihet në ndonjë faturë apo deklaratë); ose (ii) në ndonjë rast tjetër, në bazë vjetore; dhe b) duke publikuar këtë informatë në mënyrë që të arrihet publiciteti adekuat." 5. KEK - Neni 10: Kërkohet sqarim si do ti realizojn ...