Sputtr.com | Alternative Search Engine

Recenzentebi

recenzentebi

Semdgenlebi: abduSeliSvili daviTi baziari vera giuaSvili nino dolaberiZe manana zarnaZe medea niJaraZe dea xelaZe kaxa wverava mixeili WeiSvili madona

istoriis ganyofilebaistoriis ganyofileba istoriis ...

recenzentebi:recenzentebi:recenzentebi:recenzentebi: nodar kaxiZe - ist. mecn. doqtori mixeil qamadaZe - filol. mecn. doqtori Jani miqaSaviZe - ekon. akad. doqtori

Holiski.-1-1-1

... mkiTxvels vTavazobT misi wignis _ `aspeqti da qar-Tuli medialuri zmna" Targmans. wigni gamoica 1981 wels, niu-iorkSi. warmoadgens mniSvnelovan naSroms rogorc qarTvelologiis, ise zoga-di enaTmecnierebis TvalsazrisiT. mTargmneli r.amirejibi-malani qarTuli Targmanis redaqtori n.WaniSvili recenzentebi: d ...

iv.javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis instituti saqarTvelos ...

... istoriisa da eTnologiis instituti saqarTvelos erovnuli muzeumi afxazebis anTropologiuri istoria samecniero redaqtori istoriis mecnierebaTa doqtori l. biTaZe saredaqcio kolegia: istoriis mecnierebaTa doqtori g. gasviani filosofiis mecnierebaTa doqtori T. jaSaSvili S. laliaSvili recenzentebi: ...

eko nomikuri ganviTarebis nomikuri ganviTarebis ...

recenzentebi: emd g. papava,recenzentebi: emd g. papava, recenzentebi: emd g. papava,recenzentebi: emd g. papava, emd m. kvaracxelia emd m. kvaracxeliaemd m. kvaracxelia emd m. kvaracxelia

Anthrax foci in Georgia

... naSromi fasdaudebel daxmarebas gauwevs (jilexis `afeTqebis~ umZimesi Sedegebis Tavidan acilebis TvalsazrisiT) yvela im dargis specialistebs (geologia, agronomia, melioracia, mSenebloba, arqeologia da sxva), romelTa moRvaweobac miwis samuSaoebTanaa dakavSirebuli. recenzentebi: recenzentebi: recenzentebi: ...

1 saxelmZRvanelo cnobari gamocemulia aWaris avtonomiuri ...

unda icodes Tu rogor moqmedebs danaxarjebis zrda gamyidvelis mier gansazRvrul fassa da myidvelis fass Soris. migvaCnia, rom broSura did daxmarebas gauwevs fermerul da glexur meurneobaTa mesveurebs agrobiznesis proeqtis momzadebisaTvis. recenzentebi: al. TurmaniZe - asoc. profesori i. falelaSvili ...

MTLIANI 2010 konferencia S

recenzentebi: emd g. papava,recenzentebi: emd g. papava, recenzentebi: emd g. papava,recenzentebi: emd g. papava, emd m. kvaracxelia emd m. kvaracxeliaemd m. kvaracxelia emd m. kvaracxelia

municipaluri sistemebis mdgradi ganviTareba

... saSualebas gvaZ-levs qalaqis infrastruqturis ganviTarebis damuSavebu-li modelebis Sedegebi droSi asaxul iqnas qalaqis indi-katorul maCveneblebze, rac modelis sisworis drouli koreqtirebis saSualebas iZleva da rac qalaqis infras-truqturis uwyveti ganviTarebis dinamikas uwyobs xels. recenzentebi: m.d ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

... viseni (niderlandebi) profesori mari fraisi (aSS) profesori sadaiosi oocu (iaponia) varlam Wkuaseli (ltolvilTa daniis sabWo) naTia kviciani (migraciis saerTaSoriso organizacia), asocirebuli profesorebi: Tamaz zubiaSvili (Tbilisis saxelmwifo universiteti), naTia WeliZe (pasuxismgebeli mdivani). recenzentebi ...