Sputtr.com | Alternative Search Engine

Referendumi

sakonstitucio reforma saqarTveloSi: politikuri partiebis ...

„mrewveloba gadaarCens saqarTvelos“ TvalsazrisiT, referendumi gamarTlebuli iqneboda mxolod konkretul da zogad sakiTxebze, iseTebze rogoricaa, qveynis mmarTvelobis forma. konservatiuli partia ki miiCnevs, rom referendumi „ukanaskneli gza“ unda iyos. xalxis partia islandiur models ...

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti

swored mmarTvelobis arsebuli sistemis problemebis aRmofxvris mizniT Seiqmna saqarTveloSi 2009 wlis 8 ivniss saxelmwifo sakonstitucio komisia, romelic amJamad sakonstitucio cvlilebebze muSaobs. aseve aRsaniSnavia, rom 2009 wlis 18 marts azerbaijanSi Catarda referendumi, romelzedac damtkicda 40-mde ...

sazogadoebis xedva saqarTvelos

(% by support for government) Tqveni azriT, ra gziT unda iqnas miRebuli saqarTvelos axali konstitucia? (%) 42 In your opinion, how should a new constitution be adopted in Georgia? (%) xval rom referendumi iyos, saxelmwifos mowyobis romel sistemas dauWerdiT mxars?

REFERENDUMI 5. 6. 2011

ref_5_6_2011_970_zunaj okraja_z naslovi.indd. REFERENDUMI 5. 6. 2011 Glasovanje na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča volivca - 970 (43. člen ZRLI v zvezi z 79.a členom ZVDZ) Podpisani/-a....., rojen/-a ...

r e f e r e n d u m i

... tardeba ama wlis 13 dekembers. • es gamokiTxva apolitikuria da miznad isaxavs mxolod mosaxleobis interesis gamovlinebas raodenobrivi TvalsazrisiT. • monawileobis ufleba aqvs nebismier imigrants, 16 wlis asakidan, romelic daregistrirebulia qalaq ………………-Si an Osona regionSi . • referendumi ...

EDIcIoNI 2008 - NJË MUNDËSI MË TEPËR “Një mundësi më ...

Referendumi popullor është shpre hja e qartë e vullnetit të masës për atë çka është më e mira mes dy a më shumë alternativave të mundshme.

Our Constitution

arCevnebi da referendumi is demokratiuli meqanizmebia, romelTa saSualebiTac xalxi axorcielebs Tavis xelisuflebas. arCevne bis gziT moqalaqeebi irCeven saxelmwifos

E DREJTA KUSHTETUESE (pjesa II)

Kjo përjashton popullin nga vendim marrja dhe nuk përkon me idetë e sovranitetit të popullit, mirëpo në demokracinë përfaqsuese janë gjetur disa forma të pjesmarrjes së drejtpërdrejt të shtetasve në ushtrimin e pushtetit si referendumi, plebishiti, iniciativa etj.

xelisuflebis Tvi TSezRudva

23 biT moxdes. 16 axali konstituciebis aseTi saxalxo legitimaciis gzaa makonsolidirebeli referendumi. 1958 wels SeiaraRebuli Za-lebis zemoqmedebiT de gols mieca mTavrobis formirebis mandati. man SemoTavazebuli mandati im pirobiT miiRo, rom mis mTavrobas neba miecemoda axali konstitucia Seeqmna, romelic ...

EUROPIAN Shqipëria një kandidat potencial

Nëse traktati do të ratifikohet, ai do të bëjë presion edhe mbi konservatorët britanikë që janë kundër tij dhe thonë se në vend të firmosjes nga Parlamenti, traktati duhet që të miratohet përmes një referendumi mbarëpopullor.