Sputtr.com | Alternative Search Engine

Referohen

THE ORTHODOX POST

Një nga termat që përdoret në Orthodoksi, kur i referohen pagëzimit është "Ndricimi I Shenjtë", sepse nëpërmjet pagëzimit Krishti, Drita e Botës", hyn në zemrat tona.

PËR BUJQËSINË ORGANIKE

Neni 2 Sipas këtij ligji prodhime organike konsiderohen bartësit e treguesve të cilët ju referohen metodave të prodhimtarisë organike, kur në etiketimin, materialin reklamues apo dokumentet përcjellëse, prodhimi i tillë apo përbërësit e tij si dhe materiali ushqyes janë përshkruar sipas ...

Rregullorja 04-2011 mbi sherbimet ne toke 30052011 FINALE si ...

(b) Dispozitat në lidhje me kategoritë e shërbimeve në tokë që referohen në Nenin 6.2 do të aplikohen për ato aeroporte, trafiku vjetor i të cilave nuk është më i

Ligji per edukimin parashkollor-shqip

Standardet e edukimit parashkollor i referohen udhëzimeve të vendosura nga MASHT-i të cilat paraqesin kërkesat esenciale për ofrimin e edukimit parashkollor në Kosovë.

FJALOR

FJALOR 27 Aftësia e Kufizuar Në këtë raport, autorët i referohen përkufizimit të dhënë në modelim e Procesit të Krijimit të Aftësisë së Kufizuar: Aftësia e Kufizuar është një çregullim në jetën e personit si rezultat i ndërveprimit dinamik midis faktorëve personalë ...

II. TE DHENA PER LENDEN VEPRUESE

Ne rastet kur informacionet e disponueshme referohen ne nje sistem prodhimi pilot, ata duhet te informojne rishtazi, qe jane percaktuar metodat dhe procedimet prodhuese ne shkalle industriale.

Astrit Desku SIGURIA E TË DHËNAVE TE APLIKACIONET ...

Konfigurimi i sigurisë aplikohet një herë në asamble dhe pastaj i afekton të gjitha aplikacionet të cilat referohen në atë asamble, përderisa në asambletë individuale secila instancë e saj duhet të konfigurohet individualisht.

Ambasciata d’Italia NJOFTIM PER LEGALIZIME - B) VËRTETIMI ...

kujdes: ne rast refuzimi te legalizimeve do te kthehen vetem tarifat konsullore te paregjistruara por jo tarifat shtese te qendres procesuese ivao te cilat i referohen procesit te pranimit dhe perpunimit paraprak te dokumentacionit per legalizim!

Fizioterapia në Mjekimin Intensiv

Derisa në disa NjMI, fizioterapeutët ekzaminojnë të gjithë pacientët, në disa të tjera pacientët fizioterapeutët ekzaminojnë të gjithë pacientët, në disa të tjera pacientët ekzaminohen vetëm pasi që ata të referohen nga personeli mjekësor ekzaminohen vetëm pasi që ata të ...

BUJQESIA ORGANIKE

Neni 11 Etiketa dhe reklama e produkteve me shumë përbërës Etiketa dhe reklama e një produkti me shumë përbërës, i përgatitur nga përbërës që pjesërisht nuk plotësojnë kërkesat e shkronjës "a" pika 2 të nenit 10 të këtij ligji, mund t'u referohen metodave të prodhimit organik me ...