Sputtr.com | Alternative Search Engine

Referuar

MEMORANDUM MIREKUPTIMI

Ministria e Mjedisit e Shqiperise, e cila eshte Autoriteti kompetent per qellimin e Memorandumit te Mirekuptimit ne fjale, ketej e tutje referuar si Pala Shqiptare, Dhe Ministria e Mjedisit dhe Territorit e Republikes se Italise, e cila eshte Autoriteti kompetent per qellimin e Memorandumit te ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA HIMARË

Kjo kërkesë shoqërohet sipas rastit me formularin përkatës, për llojin e lejes që aplikohet referuar dispoziatve ligjore ne fuqi. *Ky formular do të pranohet vetëm pasi të jetë i plotësuar tërësisht, dhe të jetë i shoqëruar bashkëngjitur me dokumentacionin përkatës referuar ...

PLLAANNII MMËËSSIIMMOORR CCIIKKLLII II PPAARRËË II ...

Konstruktet themelorë të programimit duke ju referuar gjuhës C: Sintaksa dhe struktura bazë e gjuhës C: Variablat, tipet dhe dhënia e vlerës

Nevoja për miratimin e Ligjit për Qeverinë

Pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës, pas 15 qershorit 2008 Qeveria nuk i është referuar më rregullores së UNMIK-ut. Por as nuk ka dërguar në Kuvend ligj të ri për të zëvendësuar këtë rregullore.

Republika e Kosovës

... No. 10/2009 MBI ORGANIZIMIN DHE SHFRYTEZIMIN E HAPESIRES AJRORE NË QIELLIN E VETËM EVROPIAN Neni 1 1.1 Rregullorja e Parlamentit dhe Këshillit Evropian (EC) Nr. 551/2004, datë 10 mars 2004, mbi organizimin dhe shfrytëzimin e hapësirës ajrore në Qiellin e Vetëm Evropian, më tej referuar si ...

PANELET PLOTESUES

I vendosur poshte sinjaleve "Ndalim pushimi" (fig.84),"Drejtim i ndaluar" (fig.55) apo "Ndalim qarkullimi" (fig.54) tregon qe tregon qe, ndalim pushimi apo qarkullimi ne rruge i eshte referuar te gjithe mjeteve, pervec autobuzeve, qe munden lirshem te qarkullojne ose te pushojne ; kurse nese eshte ...

AUTORIZIM MODEL PER REGJIMIN E PERPUNIMIT AKTIV

Sasia dhe vlera mund te paraqiten duke ju referuar importeve ne nje periudhe kohore te caktuar. Kur i referohemi produkteve kompensuese, beni dallimin e produkteve kompensuese kryesore dhe dytesore 4 Shenoni koeficentin e shfrytezimit ose menyren sipas se ciles zyra doganore mbikqyrese do te vendose nje ...

avaju TERMS OF REFERENCE Title of Post: Legal Officer ...

pajtim me procedurat dhe ligjet në fuqi, për t’ia referuar Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës (KKPK)për shqyrtim. Detyrat e tij/saj përfshijnë,por nuk janëtë kufizuaranë:

TERMS OF REFERENCE

Personi i zgjedhur është përgjegjës për shqyrtimin dhe përpunimin e kërkesave të caktuara në pajtim me procedurat dhe ligjet në fuqi, për t'ia referuar Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës (KKPK) për shqyrtim .

Adresa ne internet : ehasimaj@univlora.edu.al

Referuar ne Konferencen shkencore nderkombtare ne Shkoder "Mbi arritjet ne informatik dhe zbatme te disipilinave matematike ne informatike" , organizuar nga universiteti i Danimarkes dhe universiteti i Shkodres , me temë "Mbi zbatime te kriptologjise dhe teorise se numrave ne informatike ".