Sputtr.com | Alternative Search Engine

Refugjat

PAKETË INFORMUESE PËR NORVEGJINË

Do të merrni një dokument udhëtimi për refugjat në vend të pasaportës. Ky dokument udhëtimi nuk është i vlefshëm për udhëtime në vendin tuaj të origjinës.

Procedura e azilit në Belgjikë

Jeni i njohur si refugjat. Konsultoni broshurën e CGRA " Jeni njohur si refugjat në Belgjik ...

BROSHURË E DKAM BROCHURE OF THE DBAM BROURA DGAM-a

Refugjat Është personi i definuar në Konventën për status in e refugjatit prej vitit 1951, dhe Protokollit për statusin e refugjatëve prej vitit 1967.

Çfarë mund të bëj?

Po nëse jam banor i ligjshëm ose refugjat? Nëse jeni Banor i Përhershëm i Ligjshëm ose Refugjat/Azilant, statusi juaj i imigrimit nuk do t ...

Ç'farë është dhuna shtëpiake?

Po nëse jam rezident i ligjshëm ose refugjat? Nëse jeni Banor i Përhershëm i Ligjshëm ose Refugjat/Azilant, statusi juaj i imigrimit nuk do të ndikohet nga ndarja ose divorci me abuzuesin tuaj.

ALA2004_04 _R2004_31_

... të lëshuar nga autoriteti kompetent që është valid për territorin e Kosovës ose personi i kualifikuar si refugjat në pajtim me ligjet përkatëse; b).

L I G J Nr.8492, datë 27.5.1999

Në zbatim të këtij ligji termat vijuese kanë këto kuptime: "I huaj" - është çdo person, i cili sipas legjislacionit shqiptar nuk është shtetas shqiptar; "azilkërkues" - është çdo person i quajtur i tillë nga ligji nr.8432, datë 14.12.1998 "Për Azilin"; "refugjat" - është çdo ...

UNITED NATIONS UNMIK Mission d’Administration NATIONS UNIES ...

është valid për territorin e Kosovës ose personi i kualifikuar si refugjat në pajtim me ligjet përkatëse; b).Pacienti: personi i cili i shfrytëzon shërbimet shëndetësore; c) ...

Letër mërgimtarit - Lëvizja VETEVENDOSJE ! Rr. Perandori ...

quhesh zyrtarisht si refugjat nga Kosova, status ky që ti e gëzon edhe në vendet e origjinës së UNMIK-ut. VETËVENDOSJE! kërkon që të investohet edhe në kthimin e akomodimin tënd njësoj si për serbët.

RREGULLORE NR. 2000/60

... nga asnjë detyrim për të paguar çfarëdo takse apo tatimi lidhur me pronën ose qarkullimin e pronës. 2.5 Çdo refugjat ose person i zhvendosur, ...