Sputtr.com | Alternative Search Engine

Regionima

Monitoring toksič nih elemenata (kadmijum, olovo) u tkivima ...

Rostovske i Lipecke oblasti, regionima sa različitim stepenom ekološkog zagađenja. Određena su ciljna tkiva za kontrolu akumuliranja toksičnih elemenata u organizmu svinja (za kadmijum – jetra, za olovo – srce).

PROJEKAT BEZBEDNOST *}IVOTNE SREDINE

Ceo process je usmeren na programe u vezi sa *~ivotnom sredinom i bezbedno*a**u, kojima se prevazilaze konflikti i sukobi, i ubla*~avaju njihove posledice u ugro*~enim regionima, koji uklju*uju ali se ne ograni*avaju na centralnu Aziju, ju*~ni Kavkaz, Balkan i isto*nu Evropu.

107 Popov - Tehnicko i informaticko obrazovanje u procesu ...

posebna predmeta ili su ovi sadržaji integrisani u različite predmete kao zasebne celine. Status i značaj ovog područja nije isti u pojedinim regionima posebno kada je reč o

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФС K ОГ ...

Kultura kao osnov, activator i svrha razvoja u prekograničnim regionima predstavlja bitan i uslovni faktor prekogranične saradnje. Današnja situacija na Balkanu otkriva etničku raznolikost regiona i tereitorijalnu disperziju

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Najnovije studije ukazuju da CA 125 'poseduje veći broj karakterističnih mucinoznih komponenti koje uključuju različiti sastav aminokiselina na " N i C terminalnim regionima ".

IMIDŽING DEMENCIJA IMAGING OF DEMENTIAS

Kod najvažnijeg predstavnika degenerativnih demencija d Alchajdd merove bolesti, na MR se evidentira atrofija hipokampa, amigdale i temporalnog lobusa a na PET su redd dukovani cerebralni metabolizam i moždana cirkulacija frontalnim regionima što korelira sa stepenom kognitivnog oštećenja.

8th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and ...

8 th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Niš, 2005 - 11 - Fitogeografski polo aj endemične flore Balkanskog poluostrva u planinskim regionima Srbije Vladimir Stevanović Institut za botaniku i botanička bašta "Jevremovac", Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu ...

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD ...

Epidemiološke studije govore u prilog nepodudarnosti rezultata za epidemiologiju VaD u različitim zemljama sveta, što se može objasniti i metodološkim razlikama u istraživanjima, a delom i kulturološkim i rasnim faktorima kao i različitoj učestalosti vaskularnih faktora rizika u raznim regionima.

Solid Waste Strategic Master Plan, Montenegro - Project ...

Strukturni ključni brojevi koji se odnose na probleme upravljanja otpadom u regionima i cijeloj zemlji dati su u tabeli: Centralni region Primorski

G O R I V O B U D U ] N O S T I

3 nalaze u najnerazvijenijim regionima Srbije, zapo{ljavanje lokal-nog stanovni{tva u poslovima vezanim za drvni otpad moglo bi dovesti do zna~ajnog pove}anja stope zaposlenosti.