Sputtr.com | Alternative Search Engine

Relevantnim

Ime i prezime Perić

- Drugi podaci koje smatrate relevantnim: Više boravaka u svojstvu gostujućog profesora ili nauč. nika na univerzitetima u Bonu, Vupertalu, Vircburgu, Duseldorfu, Iraklionu, Parizu.

PROGRAM PODRŠKE - SOWA Srpsko Pravoslavno

Da osigura vezu negovatelja sa postojećim uslugama i drugim relevantnim organizacijama sa ciljem da im se poveća kapacitet i sposobnost u pružanju efektivne nege osobama sa demencijom.

DIAGNOSIS AND THERAPY IN TRANSITORY MYOCARDIAL ISCHEMIA IN ...

Izbor ovakve kardiospecifične terapije kroz ovu studiju pokazuje se relevantnim zbog negativnog trenda kretanja plazma koncentracija svih biomarkera ishemije (nekroze) miokarda.

Darko Lon čari ć - Profiliranje u čiteljskih kompetencija

Isti su predstavljeni i analizirani u relevantnim doma ćim prikazima (Vizek Vidovi ć, 2005) i projektima (projekt Nacionalne zaklade za Znanost: Ishodi u čenja

ECHR glossary - Bosnian

... absentia [in] - absolutely necessary - apsolutno neophodno absolute rights - apsolutna prava abuse of the right of petition - zloupotreba prava na podnoöenje ûalbe (predstavke) access to court - pristup sudu access to information - pristup informacijama access to relevant files - pristup relevantnim ...

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

relevantnim europskim i svjetskim normama, koje u Hrvatskoj još nisu važeće, ali su u postupku usvajanja. Izvješćem o nostrifikaciji elektrostrojarskog projekta potvrđena je usklađenost glavnog projekta s

Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i ...

istraživanja ispitane su relacije stilova suočavanja s nekim relevantnim crtama ličnosti, različitim dimenzijama samopoimanja, te percepcijom socijalne podrške na uzorku zaposlenih, obrazovanih žena.

DR AVA / COUNTRY Veterinarski certifikat za Republiku ...

Potvrda o zaštiti ivotinja / Animal welfare attestation Ja, dolje potpisani slu beni veterinar, ovime potvrđujem da sam pročitao i razumio Direktivu Vijeća 93/119/EZ i da meso opisano u ovom certifikatupotječe od peradi s kojom se postupalo u skladu s relevantnim odredbama Direktive 93/119/EZ ...

9909178-LG manual_Sept_8

Përfaqësuesi evropian: LG Electronics European Shared Service Center B.V. European Standards Center, Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands +31 36 547 8888 BOSANSKI Napomena o EU usklađenosti LG izjavljuje da je ovaj/ovi proizvod(i) u skladu sa va ećim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama ...

Gazette of the Republic of Serbia No. 62/2006) and Section 3 ...

Po prispeću obaveštenja iz prethodnog stava, Banka će dozvoliti upravljanje računom samo na osnovu pravnosna ne i izvršne odluke nadle nog suda ili drugog organa ili punova ne i obavezujuće odluke nadle nog organa, a u skladu sa relevantnim propisima.