Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rencilerin

Aç*kUçlu Deney Tekni*inin Ö*rencilerin Laboratuvara ...

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E*itim Fakültesi Dergisi 20: 69-76 (2006) Aç*kUçlu Deney Tekni*inin Ö*rencilerin Laboratuvara Yönelik Tutumlar*na Etkisinin Ara*t*r*lmas* Ercan Akp*nar *, Eylem Y*ld*z ** ÖZET Bu çal**man*namac*; aç*kuçlu deney tekni*inin ö*rencilerin laboratuvara ...

HAREKET KONUSUNDAK * KAVRAMSAL B * LG * DÜZEYLER * NE ETK ...

Ö*rencilerin bili*sel stilleri (Alan ba*õmlõ/alan ba*õmsõz) ile akademik ba*arõlarõ arasõndaki ili*kiyi inceleyen çalõ*malarõn bulgularõ genel olarak alan ba*õmsõz bili*sel stile sahip ö*rencilerin alan ba*õmlõ ö*rencilerden daha ba*arõlõ veya aynõ düzeyde olduklarõnõ ...

THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF ...

Bu çalı*mada, *lkö*retim 6. sınıfta ö*renim gören iki farklı ilkö*retim okulu ö*rencilerinin yaratıcı dü*ünme düzeylerine bakılmı* ve düzeyleri arasında kar*ıla*tırma yapılmı*tır. Çalı*manın amacı, ö*rencilerin akıcılık, esneklik ve özgünlük boyutlarının ne derece ...

An Example of a Brief Orientation Program: Students ...

Kõsa Süreli Bir Oryantasyon Programõ Denemesi: Ö * rencilerin… 231 SONUÇ Bu çalõ*mada, Ankara Üniversitesi E*itim Bilimleri Fakültesi birinci sõnõf ö*rencilerine 2005-2006 ö*retim yõlõ ba*õnda uygulanan oryantasyon programõnõn yeterlili*ine ili*kin ö*renci görü*leri ile programõn ...

BAˆLAM TEMELL¯ ÖˆRENMEN¯N ÖˆRENC¯LER¯N ¯LG¯ VE B ...

Uygulama öncesi ö˜rencilerin mikroorganizmalar konusuna ilgi düzeyleri Ders içeriklerinin uygulanmas'na geçilebilmesi için deney ve kontrol gruplar' aras'nda mikroorganizmalar konusuna ilgi düzeyi bak'P'ndan fark olup olmad'˜' ba˜'ms'z gruplarda t testi ile analiz edilmi˙tir.

UYGULAMA ÇALI * MASI: PORTFOLYO**

Ö*rencilerin ön test tutum ölçe*i puan ortalamalarõ X = 82,83 iken, son test tutum ölçe*i puan ortalamalarõ X = 87,07'dir. Bu sonuç ö*rencilerin Fen ve Teknoloji dersine kar*õ tutumlarõnda olumlu yönde bir artõ* oldu*unu fakat bu artõ*õn anlamlõ düzeyde olmadõ*õnõ göstermektedir.

"KOVALENT BA * LAR" KONUSUNDAK * KAVRAM YANILGILARININ G ...

Raziye Öztürk Ürek, Leman Tarhan / H. Ü. E * itim Fakültesi, 28 (2005), 168-177 169 kimya konularõnõn içinde kavram yanõlgõlarõnõn sõklõkla rastlandõ*õ konulardan biri olan Kimyasal Ba * lar üzerine yapõlan çalõ*malar; ö*rencilerin genellikle ba* türünü tanõmlamakta ...

MODÜLER ÖRET*M TASARIMININ FARKLI ÖRENME ST*L*NE SAH*P ...

Ba õmsõz ve i3birlikli ö renme stiline sahip ö rencilerin akademik ba3arõlarõ ba õmlõ ö renme stiline sahip ö rencilere göre daha yüksektir.

Determining the Fifth Grade Students' van Hiele Geometric ...

Ö * rencilerin Matematik Dersi Ba * arı Düzeylerine Göre Süsleme Etkinliklerinde Van Hiele Geometrik Dü * ünce Düzeylerinin Da * ılımı Ba * arı Düzeyi Süslemeler * sim Süsleme1 Süsleme2 Süsleme3 Süsleme4 Süsleme5 Süsleme6 Yüksek Can En es Ar al 1.

Fifth Grade Students' Misconceptions about Heat - Temperature ...

Ö * rencilerin 'Elinize kolonya sürdü * ünüzde elinizin serinlemesinin nedeni nedir? ' sorusuna verdikleri yanıtlar f % Isı alı*veri*i oldu*u için serinleriz. 99 33 Buharla*ma nedeniyle serinleriz. 72 24 Gaz oldu*u için serinletir. 47 15.6 Sıvı bir madde oldu*u için serinletir. 42 14 Alkollü oldu*u ...