Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rencinin

The Using of Latent Growth Models for Educational Researches

Herhangi bir ö rencinin zamana göre yapFlan ölçümleri, ilgili ö rencinin bili*sel geli*im yörüngesi niortaya koyacaktFr. Bili*sel geli*im yörüngeleri hem ö renciyi tanFma konusunda hem de ö retim programFnFnetkilili ikonusunda bilgiler içermektedir.

The Effect of Using Interactive Unit for Individualizing ...

Cawley, Fitzmaurice, Shaw, Kahn ve Bats (1978) ö retilecek matematik becerilerinin ö rencinin baRar1l1yaRant1lar1naimkân verecek küçük basamaklara bölünmesi, ...

ALTERNAT * F B * R DE * ERLEND * RME YÖNTEM * OLARAK ...

Matematik ö * retmenlerin ölçme ve de * erlendirme pratikleri ve ö * rencinin ö * renmesini geli * tiren de * erlendirmeleri: türkiye ve ingiltere'deki11-14 ya * grubu ö * retmenleri ile çali * ma , ...

(Microsoft Word - Saracalo\360lu Makale.doc)

Buna göre; ö(rencinin yabancõ dile ili;kin olumlu tutumu, ba;arõ düzeyini yükseltmekte, ancak olumsuz tutumu da ba;arõsõzlõ(õnõ peki;tirebilmektedir. Ba; ...

Türk E * itim Bilimleri Dergisi Kõ * 2007, 5(1), 27-46

Ö * retmenin sunumunun art arda dört basamakta aynõ olmasõ, buna kar * õn ö * rencinin art arda dört basama * õn her birinde de * i * en becerileri kullanarak tepki vermesi yerine, ...

UYGULAMA ÇALI * MASI: PORTFOLYO**

Arter ve Spandell'e (1991) göre portfolyo, ö*renciye ve ba*kalarõna ö*rencinin bir veya daha fazla alandaki ba*arõlarõnõ sunmak amacõyla ö*renci çalõ*malarõnõn toplanmasõdõr [5].

KAVRAM HAR¯TASI VE YAPILANDIRILMI˘ GR¯DLE ELDE ED¯LEN ...

Bundan dolay' ö˜rencinin seçti˜i yanl'˙ kutucuklardan ö˜rencinin zihninde olu˙an kavram yan'lg'lar', M.G. EROˆLU-H.KELEC¯2ˆLU / H. Ü. E˜itim Fakültesi Dergisi ( H .

The Comparison of Reliability Coefficients in Parallel, Tau ...

Bir ölçme aracõndaki herhangi bir maddeye verilen yanõtlar (X i); bu maddenin ölçmeye çalõ*tõ*õ özelli*e ö*rencinin sahip olma düzeyi (T i) ve hata terimleri (E i) ile açõklanõr.

(Microsoft Word - 1tan\375\376l\375 makaleyeni.doc)

Bu nedenle, i6birli ine dayalõ ö renme yönteminde kullanõlan bilgi de i6me tekni inin ö rencinin bilgi, kavrama ve uygulama düzeylerindeki ö renme ba6arõsõ ve ö renmenin kalõcõlõ õ ...

Bahçe * ehir University Proficiency Exam Components: PART 1 ...

Konular: A*a*õda belirtilen konulardan herhangi biri hakkõnda ö*rencinin fikrini belirtmesi beklenir: - Toplum - Aile - ** ve çalõ*ma Dünyas ...