Sputtr.com | Alternative Search Engine

Reperfuzi

Terapija matiËnim stanicama u lijeËenju akutnog infarkta ...

2008;3(9-10):79. I shemijska bolest srca predstavlja danas veliki javno-zdravstveni problem u industrijaliziranim i razvijenim zemljama svijeta. Usprkos napretku u tehnici reperfuzi-je miokarda i novim farmakoloπkim spoznajama lijeËenje posljedica akutnog i kroniËnog ishemijskog oπteÊenja ...

D. Goldemund, R. Mikulík, M. Reif

Ne urony penumbry zůstávají vitální minuty až hodiny po okluzi tepny a celý proces je reverzibilní při včasné reperfuzi. Základní terapi í mozkového infarktu je dosažení časné reperfuze.

Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního infarktu ...

Absolutní indikace:  infarkt myokardu vhodný k reperfuzi s kontraindikací trombolýzy  infarkt myokardu vhodný k reperfuzi, provázený známkami srdečního selhání (dušnost, cval, chrůpky) nebo hypotenzí či šokem  ostatní infarkty vhodné k reperfuzi pokud transportní čas do ...

Trombolytická léčba plicní embolie

Trombolytika III. generace mají delší eliminační poločas a významnější výsledky reperfuzí u nemocných s trombotickými uzávěry arteriálního systému (Elliot 1999).

OTÁZKY z Patobiochemie pro 3. ro čník (2010/2011)

Metabolické zm ěny v bu ňce p ři anoxii, ischemii a postischemické reperfuzi 83. Excitotoxicita v patogenezi poruch CNS 84. Obecné mechanizmy smrti nervových bun ěk p ři neurodegenerativních chorobách

XXXVIII. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ ...

Po reperfuzi krví aohřátí na teplotu lidského těla se orální část střeva napojí na zachovalou část zažívacího traktu aaborální část na esovitou kličku nebo konečník příjemce.

Summary

Patogeneza ishemijskog ošte.enja mozga podrazumeva tri faze: ishemijska depolarizacija (ID), biohemijska kaskada i reperfuzi-ono ošte.enje. **'*(*****.**** ***z*c*** Kompletan arest cerebralne cirkulacije dovodi do prekida snabde-vanja kiseonikom i glukozom te nastaje konverzija u anaerobni metabolizam ...

Medicina (Kaunas) 2008; (10) - http://medicina.kmu.lt

Teigiama, kad hipoglikemijos indu-kuotas oksidacinis stresas ir ląstelių mirtis grindžiami NADPH-oksidazės aktyvavimu gliukozės reperfuzi-jos metu.

Omrzliny - nikdy se nevzdávat

... prostaglandinů a tromboxanu A2 (navozuje vazokonstrikci a podílí se na aktivaci trombocytů), uvolnění endogenních proteolytických enzymů se vznikem zánětlivé reakce, která má podobné rysy jako zánět vyvolaný popálením nebo ischemií s následnou reperfuzí (5,6).

ŠOKOVÉ STAVY

Patofyziologie šoku Ñ SPLANCHNICKÁOBLAST Ñ vazokonstrikcex septický šok Ñ střevo = a nekróza klkůpři ischémii Ñ GIT poškozenísliznice pokračuje i při reperfúzi Ñ tím ↑náchylnost k poškození aludečnísliznice kyselým obsahem -krvácení Ñ ischemiepakreatu= „šokový pankreas" Ñ ...