Sputtr.com | Alternative Search Engine

Reprezentativnost

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2010. GODINU UDRUŢENJA POSLODAVACA ...

Prema reĉima predsednika ovog Udruţenja, gospodina Kostića, Udruţenje je za kratko vreme postiglo reprezentativnost na nivou Beograda, ĉime su unapreĊene društvene pozicije poslodavaca i privatnog sektora, sa ciljem zastupanja interesa svih ĉlanova biznis zajednice.

417 Lapcevic - Koncepcija kvalitetnog udzbenika za tehnicko i ...

Važan aspekt izbora znanja u udžbeniku je njihova reprezentativnost, kako za disciplinu, tako i za određeni uzrast kome su ti sadržaji namenjeni.

Prof. dr. sc. Ksenija Dumi i! Berislav muk, dipl. oec.

prethodno prip enje udk 336.76(049.3) prof. dr. sc. ksenija dumi i! berislav muk, dipl. oec. karakteristike korisnika interneta u hrvatskoj i reprezentativnost internetskih anketa characteristics of the internet users in croatia and representativeness of the internet surveys sa etak: web ...

Uklopljena reprezentativnost

Uklopljena reprezentativnost . Pozivni konkurs za izradu idejnog resenja poslovnog objekta kod Hrama Svetog Save . Usvajanjem resenja konacnog izgleda i sadrzaja platoa ispred Hrama Svetog Save i njegove

ZAKON O RADU

ZAKON O RADU I. OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1. Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, uređuju se ovim zakonom i posebnim zakonom, u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

TAKSONOMIJA BESEDILNIH TIPOV ZA GRADNJO GOVORNEGA KORPUSA

Reprezentativnost korpusaso~e{kiraziskovalci`elelidose~izupo{tevanjem{tirihsociolingvisti~nih kategorij govorcev:-spol,-starost: mlaj{i (od 20 do 35 let) ali starej{i (ve~ kot 35 let) (Iunior/Vetus),-izobrazba: do mature ali vi{ja/visoka,-govorni polo`aj: formalni ali neformalni.

Mere varijabilnosti- disperzije

Obrnuto, ako je varijabilnost veća, odstupanje pojedinačnih vrednosti od aritmetičke sredine je veće, a reprezentativnost aritmetičke sredine je manja i za takav skup ka emo da je heterogen.

Priručnik za sindikalno

Pored dva uslova koja su bila predviđena starim zakonom (da je registrovan i da ima određen broj članova) novi Zakon predviđa još tri uslova za reprezentativnost sindikata , i to: • da je osnovan i da deluje na načelima slobode sindikalnog organizovanja i delovanja; • da je nezavisan od dr avnih ...

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastiti Srbije

REPREZENTATIVNOST Na osnovu clana 228.st.2. Zakona o radu potvrdjena je reprezentativnost nase sindikalne organizacije i doneto je resenje za period od tri godine.Utvrdjeno je da smo jedini reprezentativni sindikat na nivou Ustanove.

Evropsko istraživanje o upotrebi duvana, alkohola i droga ...

Kako je cjelokupna populacija prvih razreda srednjih škola uzorak u istraživanju (što je i preporuka u ESPAD 2007/2008 smjernicama za zemlje koje imaju manje od 1 milion stanovnika), samom tom činjenicom je osigurana reprezentativnost uzorka.