Sputtr.com | Alternative Search Engine

Revaskularizacia

gulis ukmarisobis mkurnalobis klinikuri praqtikis rekomendacia ...

(3) koronaruli revaskularizacia - stenokardiis mqone pacientebisaTvis. calkeuli farmakologiuri jgufebi: Sardmdenebi Sardmdenebi unda daeniSnos gulis ukmarisobis mqone ...

kardioeqspresi 950000 390000 004

revaskularizacia (aortakoronaluri Sunti-reba -CABG) da perkutaneuli koronaluri in-tervencia (PCI). qirurgiuli revaskularizacia (qr) qr amcirebs sa-s simptomebs da ...

2.stabiluri stenokardia - protokoli

revaskularizacia ** aspirini 81-325 mg 1-jer dReSi ukuCvenebis ar arsebobisas sigaretis moweva dieta, varjiSi, wonaSi dakleba momatebuli LDL qolesteroli an

Súhrn odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti

selektívna koronarografia, PKI – perkutánna koronárna revaskularizácia, CABG – chirugická koronárna revaskularizácia (coronary artery bypass

Odborný program kongresu Streda, 30. marec 2011

revaskularizácia centrálnych venóznych lézií u dialyzovaných pacientov. Bratislava / Nitra 8. Vozár M., Kmeťková K., Opravil Z.: Možnosti endovaskulárnej liečby

Má výber úvodnej liečby u pacientov sakútnym koronárnym ...

zov sa ďalej zvažovala revaskularizácia. Počas jednoročného sledovania sa hodnotila morta-lita, potreba opakovaných hospitalizácií alebo revaskula-

Chronické rany a dekubity Crux medicorum

Keď nie je možná revaskularizácia bypassom, je možné použiť tzv. vyživujúci večný lalok. Lalok po vhojení poskytuje do určitej miery krv

Príprava pacienta pred dialyzačnou liečbou

Pacienti s anamnézou ICHS alebo s vysokým rizkom ICHS:  thaliová scintigrafia  koronarografia - revaskularizácia -úspešná - waiting list

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU

Arteriálna revaskularizácia pri transplantácii pečene pomocou iliackého konduitu z infrarenálnej aorty- kazuistika. Kminiak R., Janek J., Hapml F., Kothaj P ...

saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademia

venis transplantantis revaskularizacia~ (statia). 7. eqvTime TayaiSvilis saxelobis premia 3000 laris odenobiT istoriis mecnierebaTa doqtors valeri silogavas naSromisaTvis ...