Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rezistencija

Rezistencija na antibiotike u Pseudomonas aeruginosa

Infektolo{kiglasnik 29:4, 177-183 (2009) Croatian Journal of Infection29:4, 177-183 (2009) Redni broj ~lanka: 655 ISSN 1331-2820 UDK 579.841.1:615.33 Rezistencija na antibiotike u Pseudomonas aeruginosa Sanda SARDELI] 1) , mr. sc., dr .med., specijalist mikrobiolog Branka BEDENI] 2) , prof. dr ...

The analysis of doxorubicin resistance inhuman breast cancer ...

The analysis of doxorubicin resistance inhuman breast cancer cells using antibodymicroarrays Laura Smith, Mark B. Watson, Sara L. O'Kane, PhilipJ.

Rezistencija uzročnika urogenitalnih infekcija na antibiotike

MEDICUS 2006. Vol. 15, No. 2, 245 - 250 245 Rezistencija uzročnika urogenitalnih infekcija na antibiotike Antibiotic Resistance of Causative Agents of Urogenital Infections Saša Andrašević, Arjana Tambić Andrašević Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" 10000 Zagreb ...

Sindrom metaboličke inzulinske rezistencije i metabolizam ...

Inzulinska rezistencija u mišićima i metabolizam glukoze Inzulinska rezistencija u mišićima posljedica je multiploga postreceptorskog defekta koji uključuje smanjenu aktivaciju inzulinskoga receptorskog sup-strata 1 (IRS-1) i fosfatidil inozitol 3-kinaze (PI3-kinaza); neodgovarajuću translokaciju ...

Rezistencija zoonotskih patogena koji potiču iz mesa ivine ...

Rezistencija zoonotskih patogena koji potiču iz mesa ivine ... Antimicrobial Resistence of Zoonotic Pathogens Originated ... tehnologija mesa 49 (2007) 3-4, 147-152 147 Uvod Problem rezistencije prema antimikrobnim le-ko vima najviše se povezivao za širenje i mehanizam nastanka rezistencije ...

DISTRIBUCIJASOJEVAI KRETANJE REZISTENCIJE GRAM POZITIVNIH I ...

Rezistencija na peniciline, vankomicin i aminoglikozide visokih koncentracija je ste~ena osobina, dok je rezistencija na cefalosporine uro|ena. Preporuke su, da se nijedan cefalosporin, aztreonam, klindamicin, oksacilin, kotrimoksazol i aminoglikozidi uobi~ajenih kon-centracija ne testiraju u ...

PRINCIPI NA UPOTREBA NA ANTIBIOTICI VO INTENZIVNO LEKU V AWE

Ovde vedna{ kako logi~no se nametnuva pra{awe to: pra{awe to: Zar vo uslovi na seriozna opasnost Zar vo uslovi na seriozna opasnost po `ivotot da mislam na pojava na po `ivotot da mislam na pojava na rezistencija i da {tedam na lekovi? rezistencija i da {tedam na lekovi?

DATUM I MJESTO ROĐENJA :23. 01. 1957., Zenica

Uzunovic-Kamberovic S. Antibiotska rezistencija Streptococcus pyogenes u zeničkodobojskom kantonu. Medicinski Glasnik 2004; 1: 9-11. 9. Uzunovic-Kamberovic S. Salmonella Enteritidis in Bosnia and Herzegovina.

Salmonella spp.

94 Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Kolegij za javno zdravstvo Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u RH Croatian Academy of Medical Sciences, Public Health Collegium Committee for Antibiotic Resistance Surveillance Salmonella spp. - rezistencija na ...

Neusklađeni rezultati pretraga štitnjače: prikaz slučaja ...

plazminogena-1 (PAI-1), APC rezistencija (APCR), lupus an tikoagulant (LAC), antikardiolipinska antitijela (ACA) i anti tijela na dvostruku uzvojnicu DNA (anti-dsDNA) i genetski