Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rezultat

TIMSKI MENAD MENT I NOVI DUH TOLERANCIJE U SVETU RADA

Kada je grupa za koju on tra i priznanje nacija, rezultat je ekonomski nacionalizam. I stvarno, Japan ispoljava dosta sna nu tendenciju ka ekonomskom nacionalizmu u odnosu na SAD.

ISTRAŽIVANJE UZROKA OTEŽANOG RADA PARNOG KOTLA BLOKA 300 MW ...

račun konvektivnih grejnih površina je dala nešto bolji rezultat, ali još uvijek nezadovolavajući. Povećan je period rada između dva zastoja, ali je to još uvijek

Fig. 1 Example of a building with high level of earthquake ...

Za pouzdani rezultat valorizator mora po-sjedovati neka znanja i iskustva na polju seizmièke arhitekture, ali i statike, te je po eljno da svaku grupu mjerila vrjednuje drugi struènjak (ekspert).

Amadeus Selling Platform

Rezultat traženja je jedan jedinstveni prikaz koji agentu omogućava da brzo i lako uporedi različite cene iz različitih sadržaja. Nekoliko stotina letova je u ponudi prilikom svakog traženja, a "calendar view" nudi još veći izbor putnicima koji prihvate fl eksibilne datume putovanja.

Studij* programa: Matematika ir matematikos taikymai

Pri*mimo konkursinis balas formuojamas iö matematikos, lietuvi* kalbos, uûsienio kalbos ir fizikos mokom*j* dalyk* egzamin* rezultat*. Admission requirements: The entrant must have finished the secondary education.

RAZVOJNA I EKONOMSKA POLITIKA I KREATIVNI KAPITAL

U stvari, kreativni kapital je rezultat posedovanja znanja, primenjenog iskustva, tehnologije i profesionalnih veština, on jeste intelektualni materijal (znanje, informacije, intelektualno vlasništvo i

SLOVANSKA IN SLOVENSKA INTERLINGVISTIKA TER PROBLEMATIKA ...

Tabela 1 MUJ-II←rezultat nadjezikovnega konstruiranja - apriorizacija (4. stopnja) interlingvistika MUJ-I←rezultat medjezikovnega konstruiranja - aposteriorizacija (3. stopnja) EKJ ←rezultat znotrajjezikovnega konstruiranja - aposteriorizacija (2. s t opnja) normativna lingvistika EJ ←rezultat stihijsko ...

Psihijatrijske dileme: terapija shizofrenije - prikaz slučaja

... doživljavanje 58 64 anG - srdžba 60 53 CIn - cinizam 53 54 asP - antisocijalne radnje 63 66 tPa - tip A 56 64 lse - negativno samopoimanje 78 57 sod - socijalna nelagodnost 58 44 FaM - obiteljski problemi 60 57 WRK - smetnje na poslu 69 69 tRt - negativni stavovi prema liječenju 82 61 * transformirani bruto rezultat na T-skalu

SpisakTermina ECD4

rezultat, izlaz output serija podataka data series server datoteka file server sistemska jedinica system unit spem, neæeàena elektronska poãta