Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rezultatih

Directorate General for Information Society and Media - The ...

Public Sector the way we see it Directorate General for Information Society and Media The User Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public Services 7th Measurement | September 2007 Prepared by: Capgemini

DIGITALNE KOMPETENCE PRI POUKU GEOGRAFIJE DEVELOPING THE ...

Po rezultatih raziskav in trditvah strokovnjakov s tega področja je to učinkovitejše. V prispevku bova predstavili sedem stopenj spoznavnega procesa po Sheiferju (2003), v razredu pa sva razvijali 4. stopnjo, kjer učenec samostojno dela po učiteljevem načrtu.

QUALITY EVALUATION OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC MAP 1 : 50,000

Karta predstavlja velik dosežek slovenske kartografije, saj je izdelana po nekaterih v svetovnem merilu inovativnih postopkih, rezultatih slovenskega znanja.

Geophysical prospecting in Slovenia: an overview with some ...

Sodelovanje z arheološko stroko ocenjujem kot konstruktivno tudi zaradi izdatne pomoči pri pridobivanju povratnih informacij o rezultatih arheoloških izkopavanj in drugih arheo-loških virov, kar je preraslo v skupno načrtovanje raziskav za prihodnost.

SOME ASPECTS OF RESEARCH AND PRACTICE FOR FOUNDATIONS DESIGN ...

V nadaljevanju so povzete glavne metode in na ela za projektiranje plitvih temeljev ter osno in pre no obremenjenjih pilotov, ki ve inoma temeljijo na rezultatih meritev z Ménardovim presiometrom (MPM).

Micro-regions of the Lepenski Vir culture> Padina in the ...

IZVLE∞EK — ∞lanek je nastal kot odgovor na dejstvo, da pogoste diskusije o prehodu med mezolitikom in neolitikom v soteski •erdap (v dana‚nji Srbiji in Romuniji) ne temeljijo na ustrezno objavljenih rezultatih izkopavanj in katalogih najdb.

EuropEan urban Sprawl: Su

ŠIRJENJE MESTNEGA OBMOČJA V EVROPI: TRAJNOSTNI RAZVOJ, »(ANTI)URBANE KULTURE« IN »HIBRIDNE KRAJINE/TVORBE« Izvleček Članek sloni na rezultatih mednarodnega projekta iz 5.

Curriculum Vitae

Barbič, Strokovno mnenje o rezultatih preiskav brezazbestnih plošč ETERNIT, Švica, Expert Oppinion on Asbestos-Free ETERNIT Sheets, Switzerland, 1 page, 9.12.1991.

LAND USE IN SLOVENIA

Leksikon ob~in kraljestev in de`el zastopanih v dr`avnem zboru, Izdelan po rezultatih popisa ljudstva dne 31.grudna 1900. Dunaj. Medved, J. 1969: Vpliv velikosti kmetij na na~in in smer spreminjanja izrabe zemlji{~a.

SPREMLJANJESTRJEVANJAKERAMI^NIH IN CEMENTNIHSUSPENZIJZIMPEDAN ...

Vprispevkuporo~amoo rezultatih{tudijaimpedan~nespektroskopijekotorodja zaspremljanjestrjevanjakerami~nihincementnih suspenzij. 2PRAKTI^NODELO Analiziralismopotekstrjevanjavodnihsuspenzij prahu aluminijevegaoksida, silicijevegakarbida in cementa.