Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rezultuar

Mësimdhënësi, Punuan:

Madje, shpesh në shkollën ―Mileniumi i Tretë‖, ku është kryer hulumtimi veprues në fjalë, realizimi i veprimtarive të ndryshme ndërgjuhësore ka rezultuar si shumë i suksesshëm në të arriturat e nxënësve.

I. Përmbajtja

Koha e ndarë nga stafi i Projektit për përkrahjen e këtyre përmirësimeve ka rezultuar me shkurtimin e dukshëm të të dyjave si rrjedhojë e të të mësuarit të fermerëve nga njëri tjetri si dhe nga këshillat që kanë ofruar furnizuesit e inputeve.

ESIGURIMIT

Kapitalizimi i veprimtarisë për institucionet jobanka, i shprehur si raporti i llogarive të kapitalit me totalin e aktiveve, ka rezultuar afërsisht 44 për qind për tremujorin e katërt të vitit 2007, duke pësuar një rënie me 5 pikë përqindje, krahasuar me tremujorin e tretë të vitit.

Analiza e Politikave Të Mendosh Gjelbër

[P]roblemet e mëdha me hedhjen e mbeturinave dhe ndotja e ajrit dhe e ujit me dioksid të sulfurit [dhe] metale të rënda, ka rezultuar me degradim serioz të gjendjes mjedisore dhe ka ndikim të ndjeshëm në shëndetin e popullatës lokale, duke e bërë Kosovën njërin prej vendeve më të ndotura ...

Ra porti Raporti vjetor - vjetor - Inspektorati Policor i ...

një park të automjeteve dhe një sistem të menaxhimit i cili ka rezultuar nga vendimi i marrë nga kolegët e tyre të UNMIK-ut, gjashtë vite më parë.

SEEU REVIEW

Abstrakt Arritjet e mëdha të njeriut në fushën e shkencës, teknologjisë dhe teknikave, të cilat kanë bërë të mundur një jetë më të pasur dhe më të sigurt në planetin tokë, ku edhe kanë rezultuar në ndotjen serioze të mjedisit.

Raport vjetor per veprimtarine e auditimit te brendshem dhe ...

Në rastet kur njësitë e auditimit kanë vlerësuar drejt riskun që në fazën e planifikimit, këto fusha janë përfshirë në prioritetet e planit vjetor, ndërkohë që shmangiet nga plani për këto njësi kanë rezultuar më të kufizuara.

Raport i rezultateve

Blerja e barërave dhe mjeteve të tjera nga niveli qendror dhe menaxhimi i dobët i tyre ka rezultuar me mungesa të vazhdueshme të barërave dhe të mjeteve të tjera në institucionet e shëndetit publik.

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

a) Përgjegjësia e transportuesit për humbjen e rezultuar nga humbja ose dëmi ndaj mallrave, sipas dispozitave të nenit 5, kufizohet në sasinë ekuivalente të 835 njësi llogaritëse për koli, ose njësi tjetër transporti të ngarkesës, ose 2.5 njësi llogaritëse për kilogram të peshës ...

Gmail - [Mjedisi Sot List] Mjedisi Sot, Nr. 2202, dt. 26.09.2007

Monitorimet Ndersa nga monitorimi me i fundit i bere nga Instituti i Shendetit Publik ne shtate qytete te ndryshme te vendit, serish gjendja ka rezultuar te jete e rende.