Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rfshir

MANUALI I BIOSIGURISE NE LABORATOR

... Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA Dr Stefan Wagener, Canadian Science Centre for Human and Animal Health, Winnipeg, Canada Autor*t dhe referent*t d*sh*rojn* t* falenderojn* gjithashtu, p*r kontributet origjinale t* specialist*ve t* shumt*, puna e t* cil*ve *sht* p*rfshir* n ...

ALA2004_04 _R2004_31_

Mjeksia familjare : form? themelore e ofrimit t? sh?rbimeve gjithp?rfshir?se sh?ndet?sore, n? nivelin par?sor t? kujdesit sh?ndet?sor?, p?r individ?t dhe familjet e tyre.

Strategjia_SKPAK_al

... mundt—plot—so jn—nevojatetyre* v4—p—rmir—sohetp—rgjegj—sia eshkol limitt— nx—n—sve me aft—sit—kulzuara*t—p—rmbushet detyrimiq—atakan—p—rnevojatestudent—ve meaft—sit—kulzuar* v4—promovohetkrijimi inj—mjedisi arsimort— p—rshtatsh—mdhegjith—p—rfshir—sn ...

Tabelat për Deklaratën e Tatimit në Ardhurat e Korporatave

... TVSh e zbritshme për të cilën është bërë kërkesa për rikthim apo rimbursim Tatimi ne te ardhura i paguar ose i lindur per periudha tatimore dhe cdo intere dhe ndeshkim K.Pensi. mbi shumen max. te lejuar dhe humbjet ne mes personave te lidhur Totali (1 deri 6) 1 2 3 4 5 6 7 (2) Totali i p ë rfshir ë n ë PF: (3 ...

GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË ...

Ligji paraqet kornizë p*r sistemin e arsimit dhe aftësimit p*r t* rritur, p*rfshir* mësimin kompenzues dhe forma t* tjera t* arsimit dhe aftësimit p*r t* rritur, q* nuk rregullohen me ligjet p*r Arsimin Fillor dhe t* Mesëm, p*r Arsimin e Lartë dhe p*r Arsimin dhe Aftësimin Profesional.

PROGRAMIPËR QASJEELIRËDERITE INFORM A CIONE

Gjyqibëripërkufiziminmidis, nganjëraanë, qas-jespublikedhe medialedhe, ngaanatjetër, qasjesindividualederite inform a-cione, duke epë rfshir ë të d re jt ën e qa sjes de ri te doku menta t nga an a e pe rson-aveqëkanëinterestëposaçëmnëmarrjeneinformacioneve. 3.3.

RREGULLORE NR. 2005/43

Ligji paraqet kornizë p¸r sistemin e arsimit dhe aftësimit p¸r t¸ rritur, p¸rfshir¸ mësimin kompenzues dhe forma t¸ tjera t¸ arsimit dhe aftësimit p¸r t¸ rritur, q¸ nuk rregullohen me Ligjet p¸r Arsimin Fillor dhe t¸ Mesëm, p¸r Arsimin e Lartë dhe p¸r Arsimin dhe Aftësimin ...