Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rfurilor

ETALAREA M Ă RFURILOR - ASPECT ESTETIC AL MAGAZINULUI

771 ETALAREA M Ă RFURILOR - ASPECT ESTETIC AL MAGAZINULUI ASIST. UNIV. LUCIA SCOR ł AR Universitatea BABE * -BOLYAI Cluj-Napoca Facultatea de * tiin Ń e Economice * i Gestiunea Afacerii, Catedra de Tehnologie * i Merceologie Str. Teodor Mihali nr. 58-60, 400591 Cluj-Napoca, Tel. +40-264 ...

INCOTERMS

Vânz*torul are *i obliga*ia de a ambala m*rfurile într-un mod adecvat transportului, dar numai în m*sura în care împrejur*rile privind transportul îi sunt aduse la cuno*tin** înainte de încheiere contractului de vânzare-cump*rare. • Inspec * ia m * rfurilor Dac* în contract nu se prevede ...

NOUTA I LEGISLATIVE

Potrivit Normelor, declararea m**rfurilor la autoritatea vamal** Ón vederea plas**rii sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la declararea m**rfurilor Ón procedur** normal**, prin utilizarea uneia dintre urm**toarele proceduri simplificate: (i) procedura declara*ciei incomplete; (ii) ...

VERSIUNEA CONSOLIDAT* A TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNIT ...

(2) Pia*a intern* cuprinde un spa*iu f*r* frontiere interne, în care libera circula*ie a m*rfurilor, persoanelor, serviciilor *i capitalurilor este asigurat* în conformitate cu dispozi*iile prezentului tratat.

MINISTERUL FINAN**ELOR ˘I DEPARTAMENTUL STATISTIC***˘I ...

Completarea facturii fiscale la livrarea m**rfurilor 11. Pentru livr**rile de m**rfuri factura fiscal** de regul** se perfecteaz** într-un num**r minim de 3 exemplare (primul - se arhiveaz** la furnizor, al doilea - se îndreapt** cump**U**torului, al treilea - pentru transportator). În caz de ...

**Regulile sanitare privind producerea *i control al ...

**Normele sanitaro-igienice pentru importul *i comercializarea m*rfurilor de uz personal folosite (second hand)", ratificat 04.10.01 (MO, nr. 94-96, art. 246/ 2001).

H O T R Î R E cu privire la m surile de coordonare ú i ...

P rfurilor importante, comercializate la pre uri libere cu aplicarea adaosului comercial limitat Nr. d/o Denumirea m rfii, produsului (conform Nomenclatorului m rfurilor al Republicii Moldova, aprobat

ACREDITIVUL DOCUMENTAR

É partea notificatoare este persoana pe care o ]n=tiin\eaz[ societatea transportatoare ]n momentul sosirii m[rfurilor; É numele vasului care efectueaz[ transportul; É portul; É marc[rile =i numerele care apar pe cutiile ]n care sunt ambalate m[rfurile; É o scurt[ descriere a m[rfurilor; É num[rul ...

CONDUCATORI AUTO ADR

14 Stabilirea *i semnalizarea corespunz*toare a locurilor de parcare destinate vehiculelor ce execut* transportul m*rfurilor periculoase este de competen*a: a.

CODUL CAEN ACTUALIZAT

120/1993 privind detalierea *_i clasificarea m**rfurilor Ón Tariful vamal la import al Rom‚niei de la 6 la 8 cifre, cu modific**rile ul terioare, asigur** un raport de 1:1 cu NC Nomenclatorul combinat utilizat Ón Uniunea European**.