Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rgjegj

Strategjia_SKPAK_al

... ft—sin—e+ulzuarn—-inistrin—e 0un—s ó—shtjeve3ocialedhe3hansevet—"arabarta*p—rb—nnj—elementt—m—tejsh—m*tejett—r—nd—sish—m*p—r zbatimine3 trategjis—*3 ekretariati 4eknikkap—rdetyr—monit orimineprogresitt—objektivavet—3 trategjis— ngasektor—tp—rgjegj—s ...

Konferenca për Zhvillimin e Strategjisë së NVM-ve

MTI do t¸ jet¸ p¸rgjegj¸se p¸r mbikqyrjen e implementimit t¸ Strategjis¸ dhe Planit Implementues. Kjo do t¸ jet¸ nj¸ p¸rgjegj¸si e re e MTI-s¸ dhe AMNVM-ve dhe do t¸ k¸rkon resurse substanciale shtes¸.

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI ...

... Kreu 5.1.(d); 9.1.26) ; Duke u nisur nga interesi i p*rgjithsh*m q* ka Akademia e Shkencave dhe e Arteve t* Kosov*s p*r zhvillimin e shkenc*s dhe arteve; Duke e përkufizuar veprimtarin* e shkenc*s dhe arteve si veprimtari me interes publik e komb*tar; Duke i konsideruar institucionet e Kosov*s p*rgjegj ...

GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË ...

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, brenda p*rgjegj*sive t* saj ligjore, do t* krijoj kushtet e domosdoshme p*r t* rriturit p*r p*rvet*simin e shkathtësive, njohurive dhe qëndrimeve n* pajtim me nevojat e tyre dhe t* shoq*ris*.

RREGULLORE NR. 2005/43

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, brenda p¸rgjegj¸sive t¸ saj ligjore, do t¸ krijoj kushtet e domosdoshme p¸r t¸ rriturit p¸r p¸rvet¸simin e shkathtësive, njohurive dhe qëndrimeve n¸ pajtim me nevojat e tyre dhe t¸ shoq¸ris¸.