Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rgjithsh

E KOSOVES/ REPUBLIKA

Drejtori i P€rgjithsh€m ne PSH, shpenzimet perfshijn€ pijet gjat€ takimeve zyrtare, drekat ose darkat zyrtarc me delegacione te ndryshme. 1.3. Z€vend€s Kryeprokurorja e PS, Kryeprokuroret PQ dhe PK, Drejtori i ZVP, Menaxheret, Shefi i Kabinetit te Kryeprokurorit t€ Shtetit, shpenzimet p€rfshijne ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI ...

... SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / Nr. 25 / 01 QERSHOR 2008 LIGJI NR. 2004 / 19 P * R AKADEMIN * E SHKENCAVE DHE T * ARTEVE T * KOSOV * S Kuvendi i Kosovës, Duke u bazuar n* Korniz*n Kushtetuese p*r Vet*qeverisje t* P*rkohshme n* Kosov* (Kreu 5.1.(d); 9.1.26) ; Duke u nisur nga interesi i p*rgjithsh ...

ALA2004_04 _R2004_31_

Kujdesi shëndetësor : masat dhe veprimet q? nd?rmerren nga Institucionet sh?ndet?sore, pun?tor?t sh?ndet?sor? dhe qytetar?t t? cilat kan? p?r q?llim p?rparimin e p?rgjithsh?m t? mir?qenjes fizike, mendore dhe sociale t? qytetar?ve; e).

STRATEGJIA KOMBËTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS KUNDËR ...

OBJEKTIVAT E P Ë RGJITHSH Ë M 12 6.1 Reduktimi i Kërkesës 12 6.2 Reduktimi i Ofertës dhe Furnizimit 12 6.3 Bashkëpunimi dhe Koordinimi 12 6.1 Reduktimi i Kërkesës 12 6.1.1 Parandalimi i fillimit të përdorimit të drogave 12 6.1.2 Parandalimi i eksperimentimit (përdorimi provues ) me droga ...

Studim mbi vështirësitë dhe pengesat që hasin firmat e ...

Kapitulli i dyt ë : Treguesit e p ë rgjithsh ë m t ë ecuris ë s ë biznesit n ë sektorin e ndërtimit III. Kapitulli i tret ë : V ë shtiresit ë dhe pengesat administrative IV.

Programi i Stu dimit “Diplomë Bachelor” në Drejt ë si

A .Disiplina!t ë ! form imitt ë ! p ë rgjithsh ë m(baz ë ) reth! 20% P ! 3 6 ! ECTS ! B .Disiplina!t ë ! formimitk arakterizues!t ë ! programit ! rreth! ! 50% P ! 9 4 !

Strategjia Sektoriale

5 • supozimet e mësipërme mbështeten në parashikimin e rritjes së Prodhimit t ë P ë rgjithsh ë m Bruto (PPB) të vendit, me 6% për çdo vit si dhe, mbajtjes në kontroll të inflacionit në masën 3%.

Promocionit Nail Reshidi

rgjithsh ë ëmm i i efikasitetit efikasitetit ttë ë reklamreklam ë ë ss;; –– KoeficientiKoeficienti i i efikasitetit efikasitetit ttë ë shitjes

Ligji Nr. 02/L-67

Ky ligj hyn në fuqi pas miratimit n Kuvendin e Kosovës dhe shpalljes nga P rfaq suesi Special i Sekretarit t P rgjithsh m. Ligji Nr. 02/L-67

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E FINANCAVE Drejtoria e ...

Në zbatim të nenit 28 të Ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 "Për Proçedurat Tatimore në RSH", ky udhëzues gjendet i publikuar në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithëshme të Tatimeve www.tatime.gov.al . DREJTORI I P Ё RGJITHSH Ё M ARTUR PAPAJANI