Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rheqjes

PRECONDITION FOR EXTENSION ADIMINISTRATIV INSTRUCTION N0.13 ...

hedhjes dhe t€rheqjes; 1.1.5. Veglat manuale; | 1.1.5. Rudni alati; | 1.1.5. Manual tools; 1.1.6. Rrezqet nga transporti dhe I 1.1.6. Rizik od transpota i ketarja; |

LOTARIA E KOSOVS

... vërtetimeve të cilat kanë fituar fitimin Joker "6" dhe Joker "5", - numrin dhe shumën e fitimeve tjera, - dërgesat që nuk kanë arritur me kohë, - afati për pagesën e fitimeve; Raporti i përkohshëm shpallet në të përditshmen "Koha ditore", më së largu tri ditë nga dita e të rheqjes së ...