Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ripunuar

Bibliografija

Bibliografija Amstrong , Th.: Multiple Intelligences in the Classroom , Alexandria, Virginia, Association for Supervision and Curriculum Development ASCD, 1994 Apple ...

KORNIZA E KURRIKULIT

Referencat bibliografike Amstrong , Th.: Multiple Intelligences in the Classroom , Alexandria, Virginia, Association for Supervision and Curriculum Development ASCD ...

Autor(en), Herausgeber

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Feld1 Jahr Aufla Band ISBN Y (AL) I 1 Bundesagentur für Außenwirtschaft Albanien: Wirtschaftsentwicklung 2000/01 Berlin 2001-Y ...

Plani i Integruar i Ministrisë 2008

Plani i Integruar i Ministrisë 3 Mesazhi i Ministrit Gjatë vitit 2007, Ministria e Brendshme ka punuar në përmbushjen me sukses të detyrimeve që burojnë nga ...

Turk, elhamdulilah!•

1 Turk, elhamdulilah! • Olsi Jazexhi Rreth vitit 1994, kur nisa të shkoj për herë të parë në xhami, më kujtohet si tani sesi një ditë në xhaminë e ...

PARATHËNIE

PARATHËNIE "Fjalori enciklopedik shqiptar" (FESH), botim i ri, është përgatitur në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë pas një pune komplekse disavjeçare ...

SHTABI I PËRGJITHSHËM I FA

SHTABI I PËRGJITHSHËM I FA ARSIMIMI DHE STËRVITJA NË FORCAT E ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (MP-3-4) Miratuar me urdhër Nr.292, datë 06.04.2009 ...

E kujt është kjo IDEA?

E kujt është kjo IDEA? Udhëzues për prindërit në lidhje me ligjin e vitit 2004 mbi përmirësimin e edukimit për individët me paaftësi (IDEA) (A Parent's ...

TRANSPARENCA E BOTIMEVE ZYRTARE

6 LISTA E SHKURTIMEVE ANFL - Akt Normativ me Fuqinë e Ligjit AP - Avokati i Popullit FZ - Fletore Zyrtare GJEDNJ - Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut GJK ...

Strasbourg, 10 December 2008

Strasbourg, 10 December 2008 ACFC(2008)001 /Albanian language version/ _____ APORT I PROGRESIT I DORËZUAR NGA ADMINISTRATA E PËRKOHSHME E MISIONIT TË KOMBEVE TË ...