Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rishqyrtimit

Swiss Project for Horticultural Promotion - Kosovo (SPHP-K)

Kopjet e këtij Raportit të rishqyrtimit te strategjisë janë dërguar në Dhjetor, ekipit të Rishqyrtimit , SDC-së dhe Intercooperation. Shoqata Kosovare për Zhvillim (KAD) është themeluar ne Shtator nga stafi i PZPH-K dhe ka marr përsipër dy mandate gjatë këtij viti.

RAPORTI I PARË MBI SISTEMIN E DREJTËSISË ADMINISTRATIVE

Afati përfundimtar për paraqitjen e rishqyrtimit administrativ dhe ankesës është 30 ditë nga dita e marrjes së njoftimit mbi vendimin (ose refuzimit për ta nxjerrë atë), ose në rast të dështimit për t'u ndërmarrë ndonjë veprim nga administrata, 60 ditë nga dita e paraqitjes së ...

fëmijë

Detajet e principeve themelore të udhërrëfyesve mund të gjenden në dokumentet e rishqyrtimit teknik, të botuara nga OBSh-ja dhe në dokumentet përcjellëse.

Më shumë përqëndrim në rini dhe në mekanizma për ...

DETAJE Misioni i OSBE-së do të paraqesë fushatën kryesore të polikës së re: rinisë dhe arsimit, si pjesë e rishqyrtimit të punës së vet si njëra nga shtyllat e administratës së UNMIK-ut për ndërtim të institucioneve në Kosovë.

AKTGJYKIM

Gjithashtu, ne seancen e dates 13 dhe 17 maj 2010, pika 7 ne rendin e dites, ishte rishqyrtimi i propozimit te Qeverise se Kosoves per te ndryshuar Marreveshjen me Fondin Monetar Nderkombetar, FMN-ne. Para rishqyrtimit te kesaj c;eshtjeje, Kryetari i Kuvendit deklaroi se votimi per kete procedure nuk ...

Ligji Nr.2004/48 PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT

“Bordi i Pavarur i Rishqyrtimit” nënkupton Bordin e themeluar sipas këtij ligji për të shqyrtuar ankesat e tatimpaguesve lidhur me tatimet.

Raporti Mujor Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE)

... Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) Maj 2007 É 04 maj 2007 - Takime me përfaqësuesit KEK Sha, dhe KOSTT Sha, lidhur të Ardhurat e Lejuara dhe Tarifat pas aplikimit shtesë nga ana e KEK-ut; É 07 maj 2007 - Njoftimi i palëve të interesuara (të japin komente) për Vendimin e Rishqyrtimit ...

UNITED NATIONS UNMIK NATIONS UNIES - RREGULLORE NR. 2002/22 ...

6.1 Vendimi i AKK-së në pajtim me nenin 6.1 më lartë i nënshtrohet rishqyrtimit gjyqësor në pajtim me ligjet në fuqi. Neni 7 Hyrja në fuqi e regjistrimit

Supply price to Feronikeli – ERO review

Të dhënat e reja të dërguara nga KEK Sh.a lidhur me zvogëlimin e kostove aktuale për vitin 2007 nën ato të lejuara, sipas Vendimit D_29_2006 të datës 21/12/2006 mbi "Të hyrat e Lejuara për KEK Sh.a dhe KOSTT Sh.a për periudhën e rishqyrtimit të çmimeve 2007-2009".

Rishikimi dhe Mbikëqyrja e buxhetit

... diskutuar mëherët, financimi autonom ndihmon nëpërgatitjen e buxheteve stabile dhe tëparashikueshme ô Por edhe nëse kemi burim tëndarëfinancimi, rishikimi i buxhetit shfaqet si pjesëe mbikëqyrjes nga organet legjislative dhe politike ô Nëkëtërast, do tëekzaminoj procesin e rishqyrtimit ...