Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rkesat

UDHËZIMADMINISTRATIV Nr. 2006/22

pËr kËrkesat tekniko- metrologjike pËr njehsorËt statikË tË energjisË elektrike aktive tË klasËs sË saktËsisË 1 dhe 2

RREGULLORJA E PUNiiS

... '3 Rendi i dit€s propozohet nga Kryetari dhe pergatitet nga stafi mbeshtetes i Keshillit: I 1'4 Kryetari shqyrton t€ giitha k€rkesat e pranuara dhe aprovon ato g€shtje q€ jane me prioritet p€r t'u shqyrtuar n ...

Buletini 38 Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

* DPS, duke konsideruar me prioritet k ë rkesat e ekonomis ë n ë vend p ë r standarde kryesisht Evropiane dhe nd ë rkomb ë tare adopton çdo muaj, ...

Buletini 36 Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

* DPS, duke konsideruar me prioritet k ë rkesat e ekonomis ë n ë vend p ë r standarde kryesisht Europiane dhe nd ë rkomb ë tare adopton çdo muaj mesatarisht 200 ...