Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rkohshme

RREGULLORJA E PUNiiS

... dhe i propo zojn1Keshillir miratimin e tvrg' P€r geshtjei p€r t€ cilat nuk estrte i nevojsh€m miratimi i K€shillit, Komisionet vendosin me shumicE te th.lestrt t€ votave t€ anetar€ve t€ Komisionit. 10'6 Ne raste t€ caktuara Keshilli rnu19 te themeloj€ komisionet Ad-hoc dhe grupe punuese te p€rkohshme' Me ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI ...

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI III / Nr. 25 / 01 QERSHOR 2008 LIGJI NR. 2004 / 19 P * R AKADEMIN * E SHKENCAVE DHE T * ARTEVE T * KOSOV * S Kuvendi i Kosovës, Duke u bazuar n* Korniz*n Kushtetuese p*r Vet*qeverisje t* P*rkohshme n* Kosov* (Kreu 5.1.(d); 9.1.26 ...

ALA2004_15 _R2004_37_

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji Nr. 2004 / 15 PËR NDËRTIMIN Kuvendi i Kosovës, Duke pasur parasysh Rregulloren Nr. 2001 / 9 t? dat?s 15 maj 2001 Mbi Korniz?n Kushtetuese mbi Vet?qeverisjen e P?rkohshme n?

Strategjia_SKPAK_al

... mendoreapopsikologjike*t—cilatjan— t—pranishmen—mosh—np—rkat—se*!ft—siae+ul zuarekzistonn—rasts ed—mtimi•onn—nj—kulzim* i cilindikonn—pjes—marrjenn—nj—osedisafusha t—jet—s*+riteriizgjatjesprejgjasht—muajsht—ku lzimitp—rjashtonparregullsit—ep—rkohshme*t— ...

GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË ...

GAZETA ZYRTARE E INSTITUCIONEVE TË PËRKOHSHME TË VETËQEVERISJES NË KOSOVË / PRISHTINË :VITI I / NR. 4 / 01 SHTATOR 2006 Ligji Nr. 02/L-42 PËR ARSIMIN DHE AFTËSIMIN PROFESIONAL Kuvendi i Kosovës, N* mb*shtetje t* Kreut 5.1 (d) dhe 9.1.26 (a) t* Korniz*s Kushtetuese p*r Vetqeverisje t* P*rkohshme ...

RREGULLORE NR. 2005/8

... in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Ligji Nr. 2004/42 PËR VEPRIMTARINË KËRKIMORE - SHKENCORE Kuvendi i Kosov¸s N¸ baz¸ t¸ Korniz¸s Kushtetuese p¸r Vetëqeverisjen e P¸rkohshme n ...