Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rkomb

PAKTI NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT CIVILE DHE POLITIKE

PAKTI NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT CIVILE DHE POLITIKE . Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën e saj 2200 A (XXI) të datës 16 dhjetor 1966

Buletini 36 Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

* Si rezultat i k ë rkesave n ë rritje nga biznesi vendas p ë r t ë prodhuar dhe sh ë rbyer sipas standardeve Europiane dhe nd ë rkomb ë tare n ë fuqi numri i standardeve t ë shitura nga viti n ë vit ka ardhur duke u rritur.

Buletini 38 Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit

* DPS, duke konsideruar me prioritet k ë rkesat e ekonomis ë n ë vend p ë r standarde kryesisht Evropiane dhe nd ë rkomb ë tare adopton çdo muaj, nëpërmjet Komiteteve Teknike, mesatarisht 200 - 300 standarde EN dhe ISO/IEC si standarde shqiptare (S SH) duke i v ë n ë ato n ë dispozicion t ë ...

në Ekonomin

13 13 Financat Nd Financat Nd ër komb ët are ër komb ët are Q ever it ëm asin vler ën e eksporteve dhe Q ever it ëm asin vler ën e eksporteve dhe importeve, gjithashtu edhe vler importeve, gjithashtu edhe vler ën e financave ën e financave nd nd ë rkomb ët are, rrjedhe n k apitalit b r enda dhe ë rkomb ët are, rrjedhe n k ...

Komentar i Deklaratës Universale mbi të Drejtat e Njeriut

Shum ë mbrojt ë s t ë t ë dr e j tave t ë njeriut mund t ë p ë rballen me situata t ë v ë shtira n ë nivel vendor apo rajonal apo nd ë rkomb ë tar.

LIGJI I SPORTIT

Ministria autorizon trupin profesional q? t'a b?j? kategorizimin e sportist?ve sipas standardeve nd?rkomb?tare. 40.2. Mund të p?rcaktohen tri kategori sportistësh, të cilat veprimtarinë sportive e zhvillojnë profesionalisht: sportistë të kategorisë botërore; sportistë të ...

Strategjia_SKPAK_al

**nalizaepolitikaveaktualen—fush—neaft—sis—s— kulzuarn—3 hqip—rinxjerrn—pahdysldakrye sore* **0—rmir—siminepolitikavekoherente*t— cilatduhett—harmonizohen mestandardet nd—rkomb—tare* **:batiminep—rpikt—t—ligjeved herregullor even—fuqi* ¢sht—ev et—kuptueshme ...