Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rkuar

Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve - I. HYRJE

Ky afat u konsiderua jorealist nga t ë gjith ë personat e pyetur , dhe asnj ë VNV nuk arriti t ë mbaronte num ë rimit deri n ë koh ë n e k ë rkuar.

DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE- LEGJISLACIONI TATIMOR ...

Një person i tatueshem kërkon rimbursim të tepricës së kreditimit tatimor kur: a) Personi i tatueshem ka mbartur një shumë të kreditimit tatimor për 3 muaj radhazi, në bazë të ikës të këtij ni. b) rimbursimi rkuar jkalon shumën ej 0 000 lekë.3.