Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rlanmas

Preparation and Characterization of BSA-Loaded Alginate ...

103 FABAD J. Pharm. Sci., 32, 103-107, 2007 RESEARCH ARTICLE Meltem ÇET‹N*°, ‹mran VURAL**, Y›lmaz ÇAPAN**, A. Atillâ HINCAL** Preparation and Characterization of BSA-Loaded Alginate Microspheres Summary BSA-yüklü Aljinat Mikrokürelerinin Haz›rlanmas› ve Karakterizasyonu Özet ...

Ankara Kalesi ve civar›ndaki kaya flevleri için potansiyel ...

Bu çal›flman›n amac›, bölgedeki olas› flev durays›zl›klar›n›n kinematik analizlerle belirlenmesi ve CBS (Co¤rafi Bilgi Sistemleri) yard›m›yla bölgenin potansiyel durays›zl›k haritas›n›n ha-z›rlanmas›d›r.

Cumhuriyet Üniversitesi H Y O Dergisi2007,11(3) - T Ü R K Y ...

Bu nedenle ö1renci profil çal%$malar%; ders programlar%n%n yeniden düzenlenmesi, ö1renci gereksinimlerine uygun ö1renme ortamlar%n%n haz%rlanmas% gibi ileriye yönelik planlama çal%$malar%na temel olu$turacakt%r.

Rapid and Simultaneous Determination of Acetylsalicylic Acid ...

Farmasötik flekillerin haz›rlanmas› s›ras›nda safl›k ve ilgili bozulma ürünlerinin izlenebilmesi için ileri metotlara ihtiyaç vard›r.

Karacabey Merinosu Koyunlar›n Yar›-Entansif Koflullarda ...

S›k kuzulatma programlar›nda baflar›ya ulaflmada özellikle döl verimi özellikleri yönünden koyunlar›n beslenme programlar›n›n haz›rlanmas›n›n önemli oldu¤u tespit edilmifltir (27).

The Effect of Using Interactive Unit for Individualizing ...

... performans düzeyinin saptan*p, etkile*im biriminin basamaklar*nda hangisinin ya da hangilerinin uygulamaya konulaca**n*nsaptanmas*, 4) Ö*retimde kullan*lmak üzere birkaç problem ya da i*lem geli*tirilmesi, 5) Ö*retimde kullan*lacak nesnelerin, resimli kartlar*nve çal**ma sayfalar*n*nhaz*rlanmas*.

E**T*MBA*ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL**T*RME ...

B.F. Dergisi (C.IX ,S.II, 2007) 2 küçü*edo*ru s*rlanmas*sonucunda risklerin önem düzeyi s*ralamalar* da elde edilmi*ve sürecin geli*tirilmesine haz*rhale getirilmi*tir.

Examining Organizational Commitment of Primary School ...

e itim ortam)n)nhaz)rlanmas)na dönük yarat)c) fikir ve yeteneklerin ortaya ç)kmas)n) sa layacakt)r (Kochanek, 2005). Örgütsel ba l)l) ) etkileyebilecek bir di er de iEken, iEdoyumudur. ˛E doyumu, bir bireyin

Etkin Group of Companies is running activities in Russia ...

... Pist gece ayd›nlatmas›, Totalizatör sistemi, Canl› yay›n ekranlar›, Canl› yay›n sistemi, Skorbordlar, 40 atl›k gösteri pado¤u, Aquapark, Eyalet çad›rlar›, Aç›k kafeler, Mimari, statik, elektrik, mekanik ön proje, uygulama projesi, keflif listesi ve flartnamelerinin haz›rlanmas›.

Panik-Agorafobi Spektrumu Kavram›

Bu yaz›-n›n haz›rlanmas›nda 1966-2003 y›llar› aras›nda Medline Pubmed literatür veritaban› panik atağ›, panik bozukluğu, agorafobi, panik-agorafobi spektrumu, anksiyete anahtar sözcükleri kullan›-larak taranm›şt›r.