Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rmendur

Të kuptojmë dhe zbatojmë ligjin "Për mbrojtjen nga ...

Në këtë mënyrë shtetësja A u diskriminua në të drejt ën e saj për të votuar dhe këtë veprim e kryen si bashk ëshorti i saj ashtu dhe Komisioni i sip ërpërmendur.