Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rocznik

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008

Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowa‡o niniejsz„ publikacjŒ do bibliotek szkÛ‡ ogÛlnokszta‡c„cych i zawodowych This publication was approved by the Ministry of National Education for school libraries

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW

KOMITETREDAKCYJNY EDITORIAL BOARD GŁÓWNEGOURZĘDUSTATYSTYCZNEGO OF CENTRAL STATISTICAL OFFICE PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Józef Oleński REDAKTORGŁÓWNY EDITOR-IN-CHIEF Halina Dmochowska CZŁONKOWIE: MEMBERS: Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Marek Cierpiał-Wolan, Maria Jeznach ...

MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI 2005 - wymiar sprawiedliwości

wymiarsprawiedliwoŚci justice 3 tabl. 9(50). doroŚliskazaniprawomocnieprzezsĄdypowszechne zaprzestĘpstwaŚciganezoskarŻeniapublicznego a wedŁugrodzajÓwprzestĘpstw adults sentenced by common courts for crimes prosecuted on the basis of an indictment a by type of crime rodzajeprzestępstw ...

PSYCHOLOGICAL CHANGES IN PATIENTS WITH COPD

PSYCHOLOGICAL CHANGES IN PATIENTS WITH COPD Tatsiana Zhukava Scientific Research Institute of Examination and Rehabilitation, Minsk, Belarus ABSTRACT Introduction.

Ludowe nazwy głogów ( Crataegus ) i róż ( Rosa ) w Polsce ...

ROCZNIK DENDROLOGICZNY Vol. 56 - 2008 • 115-129 ŁUKASZ ŁUCZAJ 1, KRZYSZTOF OKLEJEWICZ 2, KAZIMIERZ ANDRZEJ NOWAK 3, EWA PIROŻNIKOW 4 Ludowe nazwy głogów ( Crataegus ) i róż ( Rosa ) w Polsce od końca XIX w. do czasów obecnych Folk names of hawthorns ( Crataegus ) and roses ( Rosa ) in ...

Important Events in 2006

13 Warsaw Stock Exchange The year 2006 turned out to be the best year in history for the Warsaw Stock Exchange and Poland's capital market, with record-brea king figures for equities and derivatives trad ing, rising indices and an excellent IPO market performance.

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W ROZPOZNANIU PRZETOKI SZYJNO ...

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE W ROZPOZNANIU PRZETOKI SZYJNO-JAMISTEJ CAROTID-CAVERNOUS FISTULA – DIAGNOSTIC PROBLEMS Marek Zalisz Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

WSE Partner Programmes

117 Warsaw Stock Exchange To help companies find reliable partners off ering support prior to a listing, the Warsaw Stock Exchange (WSE) launched dedicated programmes in 2006.

Warsaw, 2010 Annual Report 2009

2009 Ladies and Gentlemen, We are presenting you with the Annual Report of the National Bank of Poland for 2009, providing data on the execution of NBP objectives and tasks in the last year.

Rośliny ozdobne

SPIS TREŚCI - CONTENTS Str. Page Rośliny ozdobne Jolanta Adamiak, Jerzy Hetman Wpływ następczy preparatów Asahi SL i Tytanitu stosowanego w uprawie Rosa multiflora Thunb. na jakość okulantów róż odmiany 'Flamingo' ..... 5 The after effect of Asahi SL and Tytanit used in cultivation of ...