Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rodkach

Umowa o mi ędzynarodowych przewozach szybko psuj ących si ...

Umowa o mi ędzynarodowych przewozach szybko psuj ących si ę artykułów żywno ściowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do

Zastosowanie analizy faktorowej do równoczesnego oznaczania ...

wer. 27.02.2007 1 Zastosowanie analizy faktorowej do równoczesnego oznaczania aspiryny, salicylamidu i kofeiny w ś rodkach u ś mierzaj ą cych ból 1.

Celem dzia¯a* prowadzonych w wielu o*rodkach badawczych jest ...

1 1. WST * P _____ Zagadnienia wymiany ciep¯a podczas wrzenia w warunkach przep¯ywu przez kana¯y pier*cieniowe maj* du*e znaczenie w wielu dziedzinach techniki, a szczególnie w energetyce j*drowej.

Reactive arthritis as an interdisciplinary medical problem

... szywieujemnewyniki badaæbakteriologicznych (np. posiewumo-czulubwymazuzszyjkimacicy, wymazu zcewkimoczowejumÊ"czyzn), gdy"dla wzrostudrobnoustrojÛwtakichjak: Chla-mydiatrachomatis i Ureaplasmaurealyticum koniecznesÂdowzrostuspecjalnepod˘o"a dostÊpnejedyniewniektÛrycho¥rodkach.

Kaucje na opakowania po ś rodkach niebezpiecznych -teoria i ...

Kaucje na opakowania po ś rodkach niebezpiecznych -teoria i praktyka Ŝ ycia gospodarczego W¯odzimierz URBANIAK Wydzia¯Chemii UAM, Pozna ń Wydzia¯Technologii i In Ŝ ynierii Chemicznej UTP, Bydgoszcz

Nazwa projektu

... si* osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze wzgl*du na wiek, chorob* lub niepeønosprawno** i wymagaj*cych staøej opieki, maj*ce na celu odci**enie ich w codziennych obowi*zkach, poprzez zorganizowanie podopiecznym caøodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opieku*czych w o*rodkach ...

(Microsoft Word - Jednolita konwencja o \234rodkach odurzaj ...

Dz.U.66.45.277 1993.07.09 zm. Dz.U.96.35.149 ogólne JEDNOLITA KONWENCJA O * RODKACH ODURZAJ * CYCH Z 1961 R., sporz*dzona w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

Projekt - wersja robocza nr 2 (14 grudnia 2009)

Projekt 30.11.2010 r. 1 USTAWA]*GQLD*´´´´´´´´´*****U** R***URGNDFK*RFKURQ\*UR**OLQ 1),2) 5R]G]LD·** 3U]HSLV\*RJyOQH* Art. 1. Ustawa reguluje: ***]DGDQLD*L*Z·D**FLZR**¸*RUJDQyZ*DGPLQLVWUDFML*SXEOLF]QHM*RUD]*M HGQRVWHN* organizacyjnych w zakresie wykonania przepisyZ*UR]SRU]**G]HQLD ...

Informacja o wynikach kontroli gromadzenia danych o szkoach ...

W specjalnych o#rodkach szkolno-wychowawczych w: Nowym Dworze Gda'skim, Gnie (nie i Wschowie, administratorzy danych nie tylko nie prowadzili dokumentacji opisuj%cej sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych uczniów, ale równie! dopu#cili do ich przetwarzania przez nieuprawnione osoby, a tak ...

Program dzia¯ania Zarz*du Sekcji Archiwistów Samorz*dowych ...

Cz*stokro*, zw¯aszcza w wi*kszych o*rodkach miejskich, instytucje s*siaduj*ce z sob*, a nawet ulokowane w tym samym gmachu prowadz*, ka*de z osobna, oddzielne archiwum.