Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rozdelili

Štandardná avysokorozlišovacia elektrokardiografia vlny P ...

Pacientov sme rozdelili do troch skupín: sparoxyzmálnou fibriláciou predsiení (skupina A, n = 29), sdiabetes mellitus aartériovou hypertenziou (skupina B, n = 23) azdravá kontrolná skupina (skupina C, n = 18).

Posterior scleroplasty in children with severe myopia

PooperanØ komplikÆcie sme rozdelili na vasnØ: rohovkovØ dellen pri 10 oiach, t.j. 4 %, spojovkovÆ ischØmia pri 1 oku, t.j. 0,4 %, prechodnÆ diplopia pri 2 oiach, t.j. 0,8 %, a†neskorØ: od-mietnutie implantÆtu sa vyskytlo 3-krÆt, t.j. 1,2 %.

CHRONICK` TOF"ZNA DNA

Sœbor sme rozdelili na dve skupiny. V†prvej boli pa-cienti s†chronickou tofÛznou dnou. U†vöetk˝ch z†nich sme dokÆzali mikrokryötÆliky moanu sodnØho v†ase v˝skytu dnavØho zÆchvatu.

ANTIBACTERIAL PEPTIDES ISOLATED FROM THE URINE OF HEALTHY ADULTS

Aotir rozdelili knihu do 6 astÌ. V†œvode definujœ predmet neuropsycholÛgie v†kontexte jeho v˝voja a†sœasnØho pohæadu na tœto problematiku.

Vyskúšajte: Pre Va‰u ºah‰iu orientáciu sme dÏemy ...

Dr.Oetker s.r.o., ªadová 14, 811 05 Bratislava • www.oetker.sk Receptár ã. 17 Vyskúšajte: Pre Va‰u ºah‰iu orientáciu sme dÏemy rozdelili do 5 kategórií podºa mnoÏstva a zrelosti

produktivita automotive industry - www.triforce-system

si rozdelili svoje kľúčové zodpovednosti. Za výrobný proces, jeho zlepšovanie a kompletné riadenie je zodpovedná spo ločnosť Toyota Motor Corporation úspešnou

Certifikan˝ test z matematiky

Peniaze z honorára si rozdelili v takom pomere, v akom boli poèty strán, ktoré napísali. O ko¾ko menej eur dostal Viktor ako Ján? 06. Vypoèítajte hodnotu èíselného výrazu [ (-2) ]. 2 3 0 100 200 400 300 600 800 700 900 Viktor Ján Ladislav 500 poèet strán 3 A Certifikaèný test z matematiky

PRE NAJMENŠÍCH

Rozdelili si ju. Jední pracovali na násypoch, ko-pali zem z vnútornej strany od hrebeňa, a tak zväčšovali strminu na strane vonkajšej. Boli takmer ako stena.

časové pásma - encyklopedické heslo Časové pásmo alebo ...

Ideálne časové pásma by sa navzájom líšili o celý počet hodín, takže by Zem rozdelili na presné pruhy široké 15 °. To by však znamenalo, že štáty, ktoré prechádzajú cez hranicu takýchto teoretických pásiem, by museli používať dve časové pásma, aj keby ich rozloha bola ...

ABSTRAKTY Z PREDNÁŠOK

Veľké témy, ako sú potraty, eutanázia, genetické manipulácie, klonovanie a iné rozdelili spoločnosť do dvoch táborov, ktorých postoje sa skôr viac diferencujú, než zbližujú.