Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rozpoznawania

PrzydatnoúÊ wybranych wskaünikÛw elektrokardiograficznych ...

Pomimo istnienia zaawansowanych metod diagnostycznych, ta-kich jak rezonans magnetyczny, ocena EKG pozostaje nadal prost„ i tani„ me-tod„ rozpoznawania LVH.

METODA ROZPOZNAWANIA AUDIO-WIDEO MOWY POLSKIEJ W OPARCIU O ...

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Mgr inż. Mariusz KUBANEK METODA ROZPOZNAWANIA AUDIO-WIDEO MOWY POLSKIEJ W OPARCIU O UKRYTE MODELE MARKOWA PRACA DOKTORSKA Promotor Prof. dr hab. inż. Leonid Kompanets ...

mł. kpt. mgr in Ŝ - Ś RODKÓW GA Ś NICZYCH DO WYTWARZANIA ...

Zdarzenia te u świadomiły jednak słu Ŝbom ratowniczym konieczno ść przygotowa nia si ę do rozpoznawania i usuwania silnie toksycznych, chorobotwórczych lub

TECHNIKI ROZPOZNAWANIA OBRAZU WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE ...

240 TECHNIKI ROZPOZNAWANIA OBRAZU WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI Miros¯aw DYTCZAK, Ëukasz ANDRZEJEWSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono i omówiono metody przetwarzania obrazu pod względem rozpoznawania twarzy oraz po¯ączenia tych technik z metodami CRM-u.

www.szkoleniaeuro

Rodzaje fałszerstw oraz sposoby rozpoznawania autentyczności banknotów i monet. IV. DOLAR AMERYKAOSKI – USD 1. Omówienie historii emisji dolara 1861r, – 2004r.

Zalecenia Grupy Roboczej Zespo‡u Krajowego Konsultanta ...

... W‡adys‡aw Su‡owicz Andrzej WiŒcek Danuta Zwoliæska S‡owa kluczowe: ï gospodarka wapniowo-fosforanowa ï zalecenia Key words: ï calcium-phosphate metabolism ï recommendations Zalecenia Grupy Roboczej Zespo‡u Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotycz„ce rozpoznawania i ...

MICHAè STEUDEN

MICHAè STEUDEN ZABURZENIA ROZPOZNAWANIA TWARZY I ZABURZENIA POKREWNE Rozpoznawanie innych ludzi jest istotn* umiej*tno*ci* w *yciu spoøecznym ka*dego czøowieka.

Kryteria elektrokardiograficzne rozpoznawania rodzaju ...

540 Folia Cardiol. 2004, tom 11, nr 8 www.fc.viamedica.pl Wiadomo bowiem, że zawał prawej komory występuje wraz z zawałem ściany dolnej lewej ko-mory — naczyniem odpowiedzialnym za zawał pra-wie zawsze jest RCA [1].

ELEKTRONICZNY KLUCZ DO OZNACZANIA CHWASTÓW I TRAW

Algorytmy rozpoznawania i dane w bazie danych Algorytmy rozpoznawania, zarówno dla traw jak chwastów, opracowano na podstawie literatury tradycyjnie używanej jako tzw. klucz rozpoznawania [Grzegorczyk 2001; Kościelny 1954; Czarnocki 1950; Filipek 1971; Sękowski 1980].

PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia ...

KOMENDA GŁÓWNA PA ŃSTWOWEJ STRA śY PO śARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagro Ŝeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymaga ń