Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rozsiahlemu

SYNECTA a.s. - äaæa (SK)

Nové spojenie vytvorilo v rámci holdingu celok, ktor˝ sa vÔaka rozsiahlemu sortimentu radí medzi najväËöích v˝robcov priemyseln˝ch Ëerpadiel v »eskej a Slovenskej republike.

Sigmatech, a.s., Metalfin, a.s., Euro Pumps, s.r.o.

Nové spojenie vytvorilo v rámci holdingu celok, ktorý sa vďaka rozsiahlemu sortimentu radí medzi najväčších výrobcov priemyselných čerpadiel v Českej a Slovenskej republike.

Kombikladivo

Vïaka jej úzkej konštrukcii a rozsiahlemu sortimentu príslušenstva dokážete brúsiš vnútorné a vonkajšie plochy rýchlo a pohodlne.

K R I T I C K Á I NF R AŠ T R U K T ÚR AV C E S T NE JDO P ...

Vezmúc do úvahy hustotu cestnej siete, je možné s istotou konštatovať, že ak nedôjde k veľmi rozsiahlemu narušeniu pozemných komunikácií na území Slovenskej 1 Ing.

NE RASTIE DAR Č EK KARAOKE DVD - BÁBIKA SKUTO Č

a príslušné zvuky z materiálov v balení po slovensky aj anglicky. Výučba jazyka formou hry je naozaj efektívna aj vďaka rozsiahlemu množstvu materiálu.

Zdravotna politika 10/2010

Tabuľka 1: Odporúčania OECD pre oblasť trhu práce Situácia: Počet nezamestnaných sa počas recesie prudko zvýšil, napriek rozsiahlemu zníženiu počtu hodín odpracovaných v priemere jedným pracovníkom (za pomoci časového konta pracovných hodín).

Ľubomír Marko

Je potrebné uviesť, e jej autori a protagonisti pova ujú svoju plastiku za plastiku „bez napätia" a to vďaka rozsiahlemu a dôkladnému rozpreparovaniu celej inguinálnej oblasti.

STREDISKO VZDELÁVANIA A VÝCVIKU

... opatreniami zabrániť rozširovaniu po iaru a riadiť sa pokynmi príslušníkov po iarnych útvarov, - zabezpečiť trvalý dozor pri pou ívaní otvoreného ohňa; pri opakovaných otrasoch zemského povrchu mô e dôjsť v podmienkach poškodených komunikácií a rozvodov plynu k rozsiahlemu ...

INFORMÁCIE - pre dochodcov žijúcich v zahraničí

Vážená pani! Vážený pán! Patríte k rozsiahlemu okruhu dochodcov, o ktorých sa naša poisťovňa stará. Poberanie dochodku je spojené s mnohými právami a povinnosťami, preto je pre Vás

LIEČbA NESPAVOSTI

... tendenciou predpisované pri chro-nickej nespavosti napriek nedostatku údajov z randomizovaných štúdií podporujúcich túto praktiku. Malé randomizované štúdie demonštrovali úspech trazodonu v liečbe insomnie u pacientov s depre-siou, napriek jeho rozsiahlemu ...